Δράσεις ΣτΠ για την κακοδιοίκηση στο Δημόσιο

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ), ο Συνήγορος του Πολίτη αναλαμβάνει την υλοποίηση της προκαθορισμένης πράξης «Μείωση της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα», που περιλαμβάνει σειρά δράσεων για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.938.000 ευρώ και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024. Για τις ανάγκες του έργου ο Συνήγορος του Πολίτη θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), που συμμετέχει ως εταίρος.

Συνολικά, το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ικανοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, τόσο του ανθρωπίνου δυναμικού όσο και των υποδομών του, αποσκοπώντας στην
καλύτερη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων καταπολέμησης της κακοδιοίκησης, διασφάλισης της τήρησης νομιμότητας και προώθησης των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ίσης μεταχείρισης.

Οι 5 βασικοί πυλώνες του έργου είναι:

– Η λειτουργία ενός γραφείου στη Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρχής και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των πολιτών.
– Ενίσχυση της συνεργασίας με τους τοπικούς δημόσιους φορείς και τους πολίτες.
– Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής της Αρχής.
– Δια βίου εκπαίδευση του απασχολούμενου προσωπικού στην Αρχή.
– Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Πληροφορίες: 213 1306600

πηγή: aftodioikisi.gr