Έρευνα: Ο κορονοϊός πλήττει πρώτα τις εργαζόμενες γυναίκες

Ανασφάλεια για το επαγγελματικό τους μέλλον βιώνουν οι γυναίκες την περίοδο της πανδημίας. Από την νέα έρευνα Breaking the Glass Ceiling για τη Vodafone, προκύπτει ότι το 47,1% των γυναικών πιστεύουν ότι είναι εκείνες που απολύονται πρώτες από τις επιχειρήσεις στην περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του δεύτερου μέρους της έρευνας που εκπόνησε η Vodafone σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, επιβεβαιώνεται ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τις οικονομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις της πανδημίας:

-Το 47,1% των γυναικών αναφέρουν ότι στις νέες συνθήκες εκείνες είναι που απολύονται πρώτες, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή δεν προσλαμβάνονται λόγω των ευθυνών φροντίδας που αναλαμβάνουν στο σπίτι.

-Το 65,7% θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι οι πρώτες που μειώνουν τις ώρες εργασίας τους για να φροντίσουν την οικογένειά τους με αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους πορεία

Εργασιακή ανασφάλεια για την επαγγελματική και μισθολογική πορεία

-Το 63% των γυναικών που συμμετείχαν αναφέρουν ότι προβλέπουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική και μισθολογική τους εξέλιξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στα επόμενα 5 χρόνια.

-Μόλις το 16,9%, αναφέρουν ότι εν μέσω της πανδημίας έχουν προκύψει θετικές επαγγελματικές ευκαιρίες για τις ίδιες, ενώ το 20,2% δηλώνουν ότι οι συνέπειες της κρίσης δε θα επηρεάσουν καθόλου την εργασιακή τους ζωή.

Οι προκλήσεις της τηλεργασίας

Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αναφέρονται σε αδυναμία συγκέντρωσης, παρεμβολές από άλλα μέλη της οικογένειας και μοναξιά, ως αιτίες που τις εμποδίζουν να παραμείνουν παραγωγικές.

-Το 22,3% των συμμετεχουσών δηλώνουν ότι η εμπειρία της τηλεργασίας έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα και τα επίπεδα άγχους τους.

– Οι εργαζόμενες μητέρες αναφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη δυσκολία τους στο συνδυασμό της εξ αποστάσεως εργασίας με τις ευθύνες που προκύπτουν από τη φροντίδα της οικογένειάς τους.

-Μόλις το 21,9% των γυναικών αναφέρουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία ήταν μια θετική εξέλιξη για αυτές

Όπως δείχνει η έρευνα, οι γυναίκες αναφέρουν ότι χρειάζονται υποστήριξη από τις επιχειρήσεις σε επίπεδο υιοθέτησης πολιτικών, δεξιοτήτων και εργαλείων, για να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις της δουλειάς τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

-Το 13,6% των γυναικών υποστηρίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι, ενώ το 21% αναφέρουν ότι δεν υπάρχει επαρκής τεχνική υποστήριξη από τις εταιρείες τους στην εξ αποστάσεως εργασία  ή ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ότι οι προϊστάμενοί/ές τους δεν διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση απομακρυσμένων ομάδων

-Το 41,7% δηλώνουν πως υπάρχει ανάγκη για παροχές που σχετίζονται με τη σωματική ή/και ψυχική υγεία, ενώ το 30,2% θεωρούν σημαντική τη δημιουργία ενδοεταιρικών δικτύων και προγραμμάτων αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης

-Το 26,4% αναφέρουν ότι χρήζουν εταιρικής υποστήριξης για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους

– Το 31,4% υποδεικνύουν ως ανάγκη τη μεγαλύτερη ευελιξία στον τόπο και το χρόνο της δουλειάς τους.

Προτάσεις δράσεων για τις εταιρείες και την Πολιτεία

Για τις εταιρείες, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικών και προγραμμάτων που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις και τις προαγωγές, τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων, την προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας  και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από προγράμματα σωματικής και ψυχικής ευεξίας.

newsit.gr