Ολόκληρη η τροπολογία που κατατέθηκε για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή μισός μισθός μισή δουλειά

Κατατέθηκε η τροπολογία με τις λεπτομέρειες του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου SURE, για επιδότηση της εκ περιτροπής εργασίας με μειωμένο ωράριο και μειωμένες αποδοχές.

Ο μηχανισμός τίθεται σε εφαρμογή από 15 Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου και η ρήτρα μη απόλυσης αφορά μόνο όσους θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το κράτος καλείται να καλύψει το 60% της διαφοράς από τον μισό μισθό που θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι υπαχθούν στο πρόγραμμα..

Η  προσωρινή μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να διαρκέσει για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού και, στο διάστημα αυτό, δεν επιτρέπεται: α) η μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας, β) η μεταβολή των τακτικών αποδοχών που ίσχυαν κατά το χρόνο μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και γ) η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων των οποίων μειώθηκε προσωρινά ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας.

Ταυτόχρονα καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει με διευθυντικό δικαίωμα το προσωπικό του  σε διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης.

Προβλέπονται επίσης ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται παράταση αναστολής έως 30/9 για μέρος ή για το σύνολο προσωπικού που ήταν να προσληφθεί τώρα, με αποζημίωση 534 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Επίσης, η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα εργασίας συνταξιούχων σε αγροτικές εργασίες.

Η τροπολογία κατατέθηκε ως προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Εδώ η τροπολογία

Εφσυν