Το νέο μισθολόγιο γιατρών και οδοντιάτρων – Μισθοί, επιδόματα, εφημερίες – Αναλυτικοί πίνακες

Δημοσιεύτηκε σήμερα η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που αφορά στο νέο μισθολόγιο για τους γιατρούς, οδοντιάτρους και ιατροδικαστές.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται αναλυτικά ο βασικός μισθός, τα μισθολογικά κλιμάκια, τα επιδόματα και οι αμοιβές για τις εφημερίες.

Αφορά τους γιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), έμμισθους ειδικευόμενους γιατρούς, επικουρικούς γιατρούς, μόνιμους αγροτικούς γιατρούς και γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, γιατρούς γενικής ιατρικής και βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη διεύθυνση ΚΕΔΥ του υπουργείου Υγείας ή στις διευθύνσεις υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και περιφερειών και ιατροδικαστές του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των κατηγοριών ιατρικού προσωπικού και των Ιατροδικαστών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που δεν έχουν μισθολογική εξέλιξη, ορίζονται 16 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο έτη για κάθε επόμενο.

Για τη μισθολογική εξέλιξη των κατηγοριών ιατρικού προσωπικού και των Ιατροδικαστών που υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό. Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (Α΄ 176), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας η οποία αποτέλεσε απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης και έχει αναγνωριστεί από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας.

Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) υπολογίζεται (για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη) και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την αναγνώριση υπηρεσιών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε΄ κατηγοριών προσωπικού (πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου) εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο επί της περ.Ι) της παρ. 9 του άρθρου 126 του κοινοποιούμενου νόμου.

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής επέρχονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Βασικός μισθός

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό τω χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €).

Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα πέντε ευρώ (67 €). 43 Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής:

α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95%

β. Επιμελητής Α’ και αντίστοιχοι 90%

γ. Επιμελητής Β’ και αντίστοιχοι 78%

δ. Ειδικευόμενος 63%

ε. Μόνιμοι αγροτικοί ιατροί 61%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαμορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη (1.161 €).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής:

  • Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως 100%
  • Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως 95%
  • Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως 90%
  • Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως 85%

Ακολουθούν πίνακες με τους βασικούς μισθούς των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε’:

Επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό του άρθρου 138 στις κατηγορίες προσωπικού που υπάγονται στο Κεφάλαιο Ε’ παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά µήνα:

Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδοµα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:

Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:

Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φορά ισχύει.

Δ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 75 ευρώ.

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Το επίδοµα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισµό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρµόδιο όργανο.

Ε. Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

α) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης 150 €.

β) Προϊστάμενοι Τοµέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης 120 €.

γ) Προϊστάμενοι Τµηµάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισµό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς και Προϊστάμενοι Τµηµάτων Διοίκησης 100 €.

Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης συναρτάται πλέον αποκλειστικά με την ενεργό (πραγματική) νόμιμη άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεν συνδέεται με την κατοχή συγκεκριμένου βαθμού (π.χ. Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή), όπως ίσχυε στο προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

ΣΤ. α) Στους ειδικευµένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. (και μόνον) προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης αποζημίωσης ως κινήτρου προσέλκυσης και παραµονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και του άρθρου 30, παρ.8, του ν.1397/1983 (Α΄ 143).

β) Στους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδοµα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015.

γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το μηνιαίο επίδοµα (οικονομικό κίνητρο) που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21). Για τους υπαγόμενους (και μόνον) υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου στις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Α2γ/οικ.43080/9-6-2016 σχετικής κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 1919), εκδοθείσας κατ΄εξουσιοδότηση των εν λόγω διατάξεων, το εν λόγω επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 400 €.

Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας και Οικονομικών µε την οποία καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων και αποζημιώσεων τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης ΣΤ΄ εξακολουθούν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τις 31.12.2016.

Στους Οδοντίατρους Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. και στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή Περιφερειών καταβάλλονται µόνο τα επιδόµατα των περιπτώσεων Γ΄ (οικογενειακή παροχή), Δ΄ (επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών) και Ε΄ (επίδομα θέσης) της παραγράφου 1 του άρθρου 139. Συνεπώς, δεν τους καταβάλλεται το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄. Αντίθετα, στους Ιατρούς Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή Περιφερειών (και μόνον), καταβάλλονται πέραν των προαναφερομένων παροχών των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄, και το επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 139, σε διάφορο ύψος, οριζόµενο ως εξής:

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται στους ανωτέρω δικαιούχους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Επιπλέον, σε όλες τις κατηγορίες ιατρικού προσωπικού εξακολουθεί να καταβάλλεται, πέραν των προαναφερομένων παροχών και το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ.4 του άρθρου 16 του ν.3172/2003 (ΦΕΚ Α΄ 197), το οποίο, όμως, από 1-1-2017, θα ισούται με ποσοστό 28% επί του εκάστοτε κατεχόμενου βασικού μισθού αυτών.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σε όσους έχει νομίμως ανατεθεί ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων των αιρετών περιφερειών(πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων), παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, εξακολουθούν να τους καταβάλλονται, πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, το εφάπαξ μηνιαίο ποσό εξόδων κίνησης (τα σχετικά ποσά εμφαίνονται στην υπ΄αριθμ. οικ.2052382/4684/0022/6-8-1991 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 616), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) της παρ. 4 και το μηνιαίο επιμίσθιο (ίσο με το 30% των εκάστοτε μηνιαίων τακτικών αποδοχών) της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50). Οι εν λόγω διατάξεις έχουν διατηρηθεί με τις όμοιες του άρθρου 159 (περ.στ΄) του κοινοποιούμενου νόμου.

Στους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλονται µόνο τα επιδόµατα των περιπτώσεων Γ΄ (οικογενειακή παροχή), Δ΄ (επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών) και ΣΤ΄ β΄ (επίδοµα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 4354/2015) και γ΄ (το μηνιαίο επίδοµα – οικονομικό κίνητρο – της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.4368/2016, μόνο για όσους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών κ.υ.α.. Το εν λόγω επίδομα δεν καταβάλλεται σε μονίμους αγροτικούς ιατρούς.

Οι επικουρικοί ιατροί λαµβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες αποδοχές (παροχές των περ. Α΄ έως και Δ’) και την αποζημίωση εφημεριών (άρθρο 45 του ν.3205/2003) του Ιατρού του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β΄, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραµονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές (δηλαδή την παροχή της περ. ΣΤ α΄ της παρ.1 του άρθρου 139).

Διευκρινίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ΄ του νόμου (δηλαδή από 1-1-2017 και εντεύθεν) καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προσαυξήσεων των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας(στο άρθρο 160 γίνεται μνεία των σχετικών καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 6 του 49 ν.2606/1998). Συνεπώς, από 1-1-2017 κάθε ιατρός του Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί σε Κέντρο Υγείας θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο βαθμό και, σε καμία περίπτωση, δεν του καταβάλλεται βασικός μισθός που αντιστοιχεί εν μέρει ή πλήρως σε επόμενο βαθμό.

Από 1-1-2017 και εντεύθεν, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 139 και του άρθρου 140 (αποζημίωση εφημεριών) (και του βασικού μισθού του άρθρου 138) δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών µε οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Εφημερίες

Τα προκύπτοντα συνολικά ποσά αµοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 31,80 €. Επίσης, το ωρομίσθιο των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού ορίζεται, ανά βαθµό ή βαθµίδα, ως εξής:

  • Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστηµίου, 7,42 €.
  • Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου, 7,05 €.
  • Επιµελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου, 6,73 €.
  • Επιµελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευµένοι ιατροί που αµείβονται µε ενιαίο µμισθολόγιο (ν.4354/2015), 5,88 €.
  • Έμμισθος ειδικευόµενος, 4,48 €.

Συνεπώς, ο πίνακας του ωρομισθίου των εφημεριών διαμορφώνεται, από 1-6-2017, ως εξής:

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ωρομίσθιο των εφημερίων καθορίζεται (ως σταθερό ποσό ανά βαθμό) απευθείας στο νόμο και αποσυνδέεται πλέον από τον εκάστοτε κατεχόμενο βασικό μισθό. Επίσης, η αποζημίωση εφημεριών των πανεπιστημιακών ιατρών εναρμονίζεται με την αντίστοιχη των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν µε το βαθµό του Διευθυντή (σε φορείς της Α΄ Ζώνης) και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραµµα εφημεριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Η΄ του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43), αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται µηνιαίο ποσό 530 €.

Η απουσία των Διευθυντών για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω μηνιαίο ποσό δεν καταβάλλεται στους λοιπούς Διευθυντές των Νοσοκομείων της Α΄ Ζώνης (δηλαδή στους Διευθυντές των φορέων της Α΄ Ζώνης που δεν υπάγονται στην περίπτωση Η΄ του άρθρου 4 του ν.3754/2009), εκτός από αυτούς που νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές.

Οι άµισθοι υπεράριθµοι ειδικευόµενοι ιατροί, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς και οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, αποζημιώνονται για τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν (λόγω συμμετοχής τους στα προγράμματα εφημεριών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων) µε βάση το εκάστοτε ισχύον ωρομίσθιο εφημεριών των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών (εν προκειμένω με το ποσό των 4,48 €).

Ομοίως, μόνιµοι υπάλληλοι, οι οποίοι αµείβονται µε τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου (ν.4354/2015), για το χρόνο απόκτησης της ιατρικής ειδικότητάς τους λαµβάνουν εφηµεριακή αποζηµίωση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 127 για τους έµµισθους ειδικευόµενους ιατρούς.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι λοιπές διατάξεις (πλην των αντικατασταθέντων της παρ.4) του άρθρου 45 (εφημερίες) του ν.3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ΄ του κοινοποιούμενου νόμου (π.χ. διατάξεις για πρόσθετες εφημερίες). Οι εν λόγω διατάξεις έχουν διατηρηθεί με τις όμοιες του άρθρου 159 (δεύτερο εδάφιο της περ. α΄) του κοινοποιούμενου νόμου. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι, ειδικά, οι διατάξεις του άρθρου 140 ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2017 (και όχι από 1-1-2017). Αποζηµιώσεις για εφηµερίες που έχουν πραγµατοποιηθεί ως την ηµεροµηνία αυτή (μέχρι και 31-5-2017) υπολογίζονται σύμφωνα µε το προηγούµενο µισθολογικό καθεστώς, δηλαδή σύμφωνα με τις οικείες μισθολογικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 (π.χ. το ωρομίσθιο ενεργούς εφημερίας ενός ιατρού Ε.Σ.Υ. με βαθμό επιμελητή Α΄ υπολογίζεται μέχρι και την 31-5-2017, ως εξής: Συντελεστής 0,0042 * Β.Μ. Επιμελητή Α΄ (που ίσχυε κατά την 31-12-2016) 1.513 € = 6,35 €).

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο και συγκεκριμένα από τη σελ. 41 έως τη σελ. 51, όπου περιέχονται αναλυτικότερα στοιχεία για το νέο μισθολόγιο γιατρών, οδοντιάτρων και ιατροδικαστών.

Αναδημοσίευση από asfalistiko.gr