Νέος Νόμος ορίζει ποιοι Υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι υπόλογοι Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Νόμος 4864/2021, με το άρθρο 85 του οποίου τροποποιείται το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξειδικεύονται οι Υπάλληλοι στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).

Ειδικότερα, αντικαταστάθηκε η παρ.1 του αρ.101 του ν.4270/2014. (γνωστού ως “Δημόσιο Λογιστικό”).

Εκεί προβλεπόταν ότι « δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα Υπαλλήλων που υπηρετούν σε Υ.Δ.Ε. ή Δ.Ο.Υ. ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως του μηχανογραφικού υλικού εισπράξεων και πληρωμών ».

Πλέον, με το νέο Νόμο η παράγραφος διαμορφώθηκε και θα ισχύει ως εξής:

« 1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα Υπαλλήλων που υπηρετούν σε Διευθύνσεις ή Τμήματα οικονομικής διαχείρισης και ειδικότερα σε Υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών ή διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα διακινήσεως του μηχανογραφικού υλικού εισπράξεως και πληρωμών. »

Μπορείτε να δείτε το Ν.4864/2021 στο Φ.Ε.Κ. Α’ 237/2.12.2021.

πηγή: airetos.gr