Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκαν τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ ισχύουν τα εξής:Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η μοριοδότηση για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί τον συντελεστή 10 και με ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή. Όπου δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε βαθμό, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

Εάν δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου, αλλά υπάρχει μόνο ο χαρακτηρισμός «ΚΑΛΩΣ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «ΑΡΙΣΤΑ», ως βαθμός πτυχίου καταχωρείται: «ΚΑΛΩΣ» = 5 «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» = 6,50 «ΑΡΙΣΤΑ» = 8,50

Διδακτορικό δίπλωμα

Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με τετρακόσια (400) μόρια. Αξιολογείται ένας (1) διδακτορικός τίτλος σπουδών.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μοριοδοτείται με διακόσια (200) μόρια. Αξιολογείται ένας (1) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Δύναται να αξιολογηθεί ταυτόχρονα ένας (1) τίτλος σπουδών επιπέδου διδακτορικού και ένας (1) τίτλος σπουδών επιπέδου μεταπτυχιακού.

Β) Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ ισχύουν τα εξής:Βαθμός πτυχίου για κατηγορία ΤΕ Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΕΠΑ.Λ., ή το πτυχίο TEE Β’ κύκλου ή ΤΕΛ, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Η μοριοδότηση για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού πτυχίου με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί τον συντελεστή πέντε (5) και με ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια.Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή. Βαθμός πτυχίου για κατηγορία ΔΕ Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το πτυχίο TEE Α’ κύκλου, ή το πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΤΕΣ ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.Η μοριοδότηση για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί το συντελεστή πέντε (5) και με ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Μοριοδοτείται επίσης το απολυτήριο Λυκείου με πενήντα (50) μόρια.Το πτυχίο Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται με εκατό (100) μόρια, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης. Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία επιπλέον τριών (3) ετών στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν. Οι υποψήφιοι ΔΕ Εμπειροτεχνιτών πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.Γ) Για τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) ισχύουν τα εξής:

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το ΑΣΕΠ ή με την πιστοποίηση γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου και μοριοδοτείται με σαράντα (40) μόρια. Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ το προσόν αυτό δεν μοριοδοτείται αν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ86 ή στην ειδικότητα ΤΕ01.13.

Γνώση ξένης γλώσσας

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά που καθορίζονται από το ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται ανά επίπεδο γλωσσομάθειας με ανώτατο όριο τα ογδόντα (80) μόρια Μοριοδοτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40, αντίστοιχα.

Παιδαγωγική επιμόρφωση

Μοριοδοτείται η πιστοποιημένη παιδαγωγική επιμόρφωση (όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ) με ανώτατο όριο τα διακόσια (200) μόρια. Αριθμός τέκνων Μοριοδοτείται με είκοσι (20) μόρια για κάθε τέκνο ανήλικο, για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, ή άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του, ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων και πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ

https://oaednews.blogspot.com/