Υπεγράφη η ΣΣΕ και για τους εργαζομένους Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων – Το κείμενο

Μετά την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το μόνιμο προσωπικό των Δήμων – άλλη μία σημαντική επιτυχία της διοίκησης της ΠΟΕ-ΟΤΑ με την υπογραφή, σήμερα, από τον Πρόεδρο της, Νίκο Τράκα, της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων.

Σύμφωνα με την ανάλυση του epoli.gr στα κυριότερα σημεία αυτής:

– Στη ΣΣΕ υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των Κατηγορών και Ειδικοτήτων, που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

– Κατοχυρώνονται όλες οι παλιότερες θεσμικές κατακτήσεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και επιπλέον,

  • Επεκτείνονται διατάξεις της ΕΣΣΕ 2017 της ΠΟΕ-ΟΤΑ του Μόνιμου Προσωπικού και στους εργαζομένους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που απασχολούνται στην Τ.Α.
  • Κατοχυρώνονται οι θεσμικές διεκδικήσεις για την ένταξη κατηγοριών εργαζομένων στο μειωμένο ωράριο των 32 ωρών εβδομαδιαίως, ενώ εντάσσονται και νέες κατηγορίες εργαζομένων όπως επόπτες αποχέτευσης, χειριστές κομπρεσέρ, ψεκαστές και απολυμαντές χώρων, χειριστές γεωργικών ελκυστήρων, μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης κ.ά.).
  • Στις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων, πλέον μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών – αντί για πέντε (5) που ίσχυε ως τώρα – απασχόλησης, χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια τριών (3) ημερών τον χρόνο.
  • Προβλέπεται και για τους εργαζομένους ΙΔΟΧ, δύο (2) ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας εκ των προβλεπομένων στην εργατική νομοθεσία. Χορηγούνται με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου, οι οποίες, ωστόσο, δεν δύνανται να χορηγούνται διαδοχικά.
  • Επεκτείνονται και θα ισχύουν εφεξής και για τους εργαζομένους ΙΔΟΧ οι διατάξεις του Άρθρου 31 του Ν. 4440/2016 σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 95 του Ν. 4483/2017 αναφορικά με τις άδειες ασθένειας τέκνου.
  • Συμπεριλαμβάνεται νέο Παράρτημα [ΙΙΙ] με το οποίο επεκτείνονται διατάξεις, που αφορούν στους όρους εργασίας και αμοιβής Μουσικών, μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η ΣΣΕ

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.-Σ.Σ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2018 (3-8-2018)
ΠΗΓΗ: epoli.gr