Παραίτηση και αναπλήρωση προϊσταμένου

Ερώτηση :
Σε περίπτωση παραίτησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και αδυναμία εύρεσης αντικαταστάτη αυτού, ποιος εκτελεί χρέη προϊσταμένου στην οικονομική υπηρεσία; Θα πρέπει να γίνει αναπλήρωση του από προϊστάμενο άλλου τμήματος ή από τον προϊστάμενο διεύθυνσης διοικητικού- οικονομικού;

Απάντηση :
Σε περίπτωση κένωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και έως την πλήρωση αυτής κατόπιν επιλογής-κρίσης βάσει προκήρυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προς τούτο διατάξεις (εν προκειμένω Ν.4369/2016), εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του Ν.3584/2007. (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.3584/2007).
Η παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007, ορίζει ότι τον Προϊστάμενο Τμήματος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει ορισθεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.
Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του Προϊσταμένου Τμήματος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή τον Προϊστάμενο άλλου Τμήματος του Δήμου (παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει).
Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις (παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007) (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14.10.2016).
Συνεπώς και εφόσον σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματός σας δεν κατέστη δυνατή η, κατ’ άρθρο 100 παρ. 2 του Ν.3584/2007, προσωρινή πλήρωση της κενωθείσας θέσης Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού, λόγω συνδρομής κωλυμάτων στο πρόσωπο των υπηρετούντων στο Τμήμα υπαλλήλων, ο Δήμαρχος εφαρμόζοντας την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου του Νόμου, θα πρέπει να ορίσει ως αναπληρωτή Προϊστάμενο στο επίμαχο Τμήμα, τον Προϊστάμενο άλλου Τμήματος του Δήμου.
Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον η θέση του Διευθυντή Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου σας καλύπτεται επίσης με αναπλήρωση, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 για την εν λόγω Διεύθυνση, δεδομένου ότι υπάρχει ενδεχόμενο ο ορισθείς κατ’ άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.3584/2007 αναπληρωτής Προϊστάμενος, να πρέπει να ασκεί καθήκοντα και αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14.10.2016) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18.11.2015).

Πηγή: ergazomenoidimo

s.blogspot.com