Τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες του Υπ. Παιδείας

«Τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων- Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης – Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις: α) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄,26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,

β) του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο […] και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,

γ) του άρθρου 18 «Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές» του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156) ως ισχύει,

δ) του ν.4270/2014 ( ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ως ισχύει,

ε) τις διατάξεις του ΠΔ.114/2014 (Α,181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων » ,

ζ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», η) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ….».

2. Την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/οικ.38996/10-11-2017 (ΑΔΑ:60Β0465ΧΘΨ-ΠΗΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης , ερμηνευτική των διατάξεων του άρθρου 18 «Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές» του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156) .

3. Την αρ.πρωτ. 174482/Υ1/27-10-2014 (ΑΔΑ:6Π7Δ9-ΛΘΩ) υπουργική απόφαση τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένων Τμημάτων του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή του ν.4275/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

ΠΗΓΗ:alfavita.gr