82η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Λήξη ισχύος του μέτρου της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού από 1.1.2023

Επισημαίνεται ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που είχε προβλεφθεί με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023 δεδομένου ότι η ισχύς της εν λόγω διάταξης είχε παραταθεί έως 31.12.2022 (άρθρο δεύτερο παρ.2ν.4917/2022,ΦΕΚ Α` 67) και δεν προβλέφθηκε εκ νέου παράταση του εν λόγω μέτρου. Ως εκ τούτου από 1.1.2023 παύει να ισχύει και η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού.
Κατόπιν των ανωτέρω το προσωπικό που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και στο οποίο κατά την 31η .12.2022 είχε επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού επανέρχεται στην εργασία από 1.1.2023 (εφόσον πρόκειται για εργάσιμη ημέρα) ή από 2.1.2023. Για την επαναφορά στην εργασία κατά τα ανωτέρω δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση ατομικής πράξης άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεδομένου ότι η διάταξη που αποτελούσε τη νομική βάση έκδοσης των πράξεων, με τις οποίες επιβλήθηκε στους υπαλλήλους το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες δύνανται, για την πληρότητα του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων αναδρομικά από 1.1.2023. Εξυπακούεται ότι δεδομένης της αυτοδίκαιης επαναφοράς στην εργασία των υπαλλήλων από 1.1.2023, για την δικαιολόγηση της απουσίας τους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής απαιτείται η χορήγηση κάποιας εκ των θεσμοθετημένων αδειών, άλλως η απουσία τους θα θεωρείται αδικαιολόγητη, καθώς από 1.1.2023 υποχρεούνται να παρέχουν εργασία.
Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να απενταχθεί από το ειδικό καθεστώς αναστολής καθηκόντων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με αιτιολογία «Απένταξη από αναστολή καθηκόντων λόγω λήξης ισχύος της υποχρεωτικότητας
εμβολιασμού».