Απόφαση κόλαφος του Συμβούλιου Επικρατείας για Κυβέρνηση-Μητσοτάκη-Πλεύρη. Αντισυνταγματική η Αναστολή των Υγειονομικών. ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΧΘΕΣ… ΑΡΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΣΩΣΗ ΑΡΜΑ:

Απόφαση κόλαφος του Συμβούλιο Επικρατείας για Κυβέρνηση-Μητσοτάκη-Πλεύρη.
Αντισυνταγματική η Αναστολή των Υγειονομικών. ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΧΘΕΣ…

Με την 2332/2022 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του Γ’ Τμήματος, κρίθηκε α) ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4917/2022, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 περί επαναξιολογήσεως της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές υγείας μέχρι τις 31-12-2022, είναι αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και β)ακυρώθηκε η Γ4β/Γ.Π.οικ.21912/14-4-2022 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 1995/20-4-2022), με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α’ 157)»

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από το Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατηγορίας εργαζομένων (βλ. ΣτΕ 1684/2022 ως προς τους εργαζομένους σε δομές υγείας και 1400/2022 ως προς τους υπηρετούντες στις Ε.Μ.Α.Κ.), μπορεί μεν να συνιστούν ακόμα και σοβαρή επέμβαση στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως είναι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, η ελευθερία κινήσεως και η ιδιωτική του ζωή, πλην η επέμβαση αυτή είναι συνταγματικώς ανεκτή εφ’ όσον, μεταξύ άλλων, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και, πάντως, μέχρι την εξεύρεση λύσεως για την ανάσχεση της πανδημίας, η ένταση δε και η διάρκειά τους, λόγω της προσωρινότητάς τους, πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικώς από τα αρμόδια κρατικά όργανα ανάλογα με τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη των έγκυρων επιστημονικών παραδοχών.

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τον χρόνο που δημοσιεύθηκε ο ν. 4917/2022 (31-3-2022) και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη (14-4-2022) είχε παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ και πλέον μηνών από τη λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας, ήτοι  διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και των συνεπειών του, υπερβαίνει προδήλως το εύλογο, χωρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί επαναξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονικών και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας.

Εξ άλλου, ουδόλως προκύπτει βάσειποιων συγκεκριμένων επιστημονικών δεδομένων ο χρόνος της επαναξιολογήσεως παρατάθηκε έως τις 31-12-2022, δηλαδή τοποθετήθηκε σε χρόνο που επίσης υπερβαίνει τον εύλογο, εν όψει του ότι απέχει εννέα μήνες από την ψήφιση του ν. 4917/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, αλυσιτελώς η Διοίκηση επικαλείται και προσκομίζει ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, δικαιολογούν την παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εφ’ όσον η επαναξιολόγηση του μέτρου αυτού αναβλήθηκε ρητώς, κατά τα ανωτέρω, για τις 31-12-2022, και, πάντως, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι έγινε πράγματι τέτοια συνθετική εκτίμηση και αξιολόγηση των εν λόγω στοιχείων από αρμόδιο προς τούτο επιστημονικό όργανο. Εν πάση δε περίπτωση τα προσκομισθέντα στο Δικαστήριο στοιχεία δεν δικαιολογούν την παράταση της υποχρεώσεως προς εμβολιασμό.

Με την απόφαση αυτή, μπαίνει ένα ΤΕΛΟΣ στην εμμονική και εγκληματική πολιτική Κυβέρνησης –Μητσοτάκη- Πλεύρη που οδήγησαν 7.000 Υγειονομικούς στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, στερώντας ένα πολύτιμο προσωπικό από τις Δημόσιες Δομές για την αντιμετώπιση της Πανδημίας. Μια δικαίωση ενός αγώνα που έδωσαν οι συνάδελφοι, μαζί με όσους στάθηκαν δίπλα τους μέχρι το τέλος και δεν τους εγκατέλειψαν «εν μια νυκτί.»

Περιμένουμε από τη Κυβέρνηση να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ:

Στην επαναφορά ΑΜΕΣΑ ΟΛΩΝ των Υγειονομικών που είναι σε Αναστολή στην εργασία τους.

Την χορήγηση των Μισθών τους και όλων των δικαιωμάτων τους(ασφαλιστικά, προϋπηρεσία)  από 1-4-2022 έως σήμερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ.

Την επαναπρόσληψη ΟΛΩΝ των συμβασιούχων σε Αναστολή που απέλυσε το Υπουργείο Υγείας από 1-4-2002 έως σήμερα.

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΗΡΘΕ!!.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΊΑΣ. ΤΩΡΑ!!