Απόσπαση 25 υπαλλήλων στο ΕΚΟΜΕ

Ο υπουργός Επικρατείας ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται είκοσι πέντε (25) θέσεις με απόσπαση για τη στελέχωση του «Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (ΕΚΟΜΕ), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 82 ν. 4674/2020, Α΄ 53), οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορίες, ως εξής:

– Δέκα επτά (17) θέσεις κατηγορίας ΠΕ
– Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΤΕ
– Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αποστείλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@mindigital.gr, Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι να καλυφθούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις