ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων (έγγραφο)

Σε έγγραφο του, το ΥΠΕΣ διευκρινίζει το πλαίσιο περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων:

Σε απάντηση του ανωτέρω αριθ. 1 σχετικού και σε συνέχεια του αριθ. 2 σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 52 του ν.4674/2020: Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα και όπως αναφέρεται και στο αρ. 2 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προϊσχύουσας σχετικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.3316/2005, σύμφωνα με την αριθ. 415/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης περί νομικής υποστήριξης ακόμα και αν ο υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κατά το χρόνο της ποινικής δίωξης έχει πλέον απολέσει την υπαλληλική ιδιότητα, ενώ σχετική είναι και η αριθ. 31/2022 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (σκέψεις 22-24 επί του δεύτερου ερωτήματος).

Κατόπιν των ανωτέρω, υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της ισότητας, αλλά και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός θέσπισης της εν λόγω ρύθμισης, ο υπάλληλος, προκειμένου να του παρασχεθεί νομική υποστήριξη, απαιτείται να φέρει την υπαλληλική ιδιότητα κατ΄αρχάς κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης που εξετάζεται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Αναφορικά με το αίτημα– πρόταση τροποποίησης του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020, προκειμένου να είναι δυνατή η καταβολή των εξόδων νομικής υποστήριξης και πριν την έκδοση αθωωτικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή τελεσίδικου απαλλακτικού βουλεύματος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αλλά και το πνεύμα αυτής έχει επιλεγεί από τον νομοθέτη η καταβολή των εξόδων νομικής υποστήριξης να γίνεται  κατά τρόπο ώστε το βάρος απόδειξης για την αθώωση του υπαλλήλου και κατά συνέπεια της υποχρέωσης του Δημοσίου να καταβάλλει τα έξοδα νομικής υποστήριξης φέρει ο ίδιος ο υπάλληλος μετά το πέρας της διαδικασίας και όχι το Δημόσιο.

Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα επισημαίνεται ότι ήδη με τη διάταξη του άρθρου 52 του ν.4674/2020 προβλέπεται δυνατότητα παροχής νομικής υποστήριξης και καταβολής των σχετικών εξόδων και σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της διάταξης.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr