Μάκης Βορίδης / Εισάγει μπόνους αποδοτικότητας στο Δημόσιο

Eισάγει το μπόνους αποδοτικότητας στους δημόσιους υπαλλήλους ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, δημιουργώντας διαχωρισμούς και αποκλεισμούς μεταξύ των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή του οικονομικού μέτρου δημιουργίας κινήτρων αύξησης παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει ήδη σταλεί στους εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ και αναμένεται να προκαλέσει έντονο διάλογο στους κύκλους της δημοσιοϋπαλληλίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το ετήσιο κόστος για το μπόνους αποδοτικότητας δεν θα ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και θα αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι θα επιτυγχάνουν στην υλοποίηση των στόχων του ετήσιου σχέδιο δράσης των υπουργείων, που θα εγκρίνεται από το υπουργικό συμβούλιο κάθε Δεκέμβριο. Για κάθε υπάλληλο το μπόνους «δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τις εκατό (15%) του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών».

Αν και η στοχοθεσία περιγράφεται κάπως αόριστα, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι: «Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση στόχων και την πλήρωση των κριτηρίων που θα τεθούν με τις σχετικές αποφάσεις και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής».

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «η επιλογή των υπαλλήλων τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό». «Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή» αναφέρεται στο ίδιο κείμενο.

Σημειωτέον ότι «από το εν λόγω σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών εξαιρούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ ή/και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».

Ειδικά για τους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και τις λοιπές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θεσπίζεται το «κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων». «Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του κινήτρου επίτευξης δημοσιονομικών στόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος» αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

Το συγκεκριμένο μπόνους «υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τις εκατό (15%) του αθροίσματος του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυτό το μπόνους είναι αποτέλεσμα της επίτευξης ποσοτικών στόχων, οι οποίοι «σχετίζονται με τη δημοσιονομική και την ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει τους ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής».

πηγή: avgi.gr – Ηλέκτρα Βισκαδουράκη