ΥΠΕΣ : Διευκρινίσεις για τη σταδιακή προσέλευση των Υπαλλήλων σε 5 ωράρια

ΥΠΕΣ

Στην έκδοση διευκρινίσεων όσον αφορά την προσέλευση των εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα στις Υπηρεσίες τους, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών ΑΔΑ : ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9 / 23-11-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)».

Υπενθυμίζουμε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ_5401/τ. Β/20-11-2021) που εκδόθηκε το Σάββατο 20/11 θέτοντας τα μέτρα για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 22/11 έως τη Δευτέρα 6/12, όρισε ότι « Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου ».

Το Υπουργείο λοιπόν, το απόγευμα της Τρίτης 23/11 εξέδωσε εξ. επείγουσα Εγκύκλιο, στην Ενότητα Β’ της οποίας, αναφορικά με την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου, διευκρίνισε τα κάτωθι:

« Οι Υπάλληλοι, που θα προσέρχονται στην Υπηρεσία για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία θα πρέπει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, στην οποία θα έχει ήδη σταλεί ο σχετικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προσέρχονται ταυτόχρονα, στο ίδιο ωράριο εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι Υπάλληλοι που συνολικά θα προσέρχονται στον Φορέα σε εβδομαδιαία βάση θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε πέντε ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 7.30 π.μ., 8.00 π.μ., 8.30 π.μ. και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 και 17.00 προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εξυπακούεται ότι ο εν λόγω σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του Υπαλλήλου.

Η τήρηση του ωραρίου αυτού δύναται να αναπροσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των Υπαλλήλων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταστρατηγείται η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή των Υπαλλήλων στις πέντε διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης.

H εν λόγω διαφοροποίηση στην ώρα προσέλευσης και στην αντίστοιχη ώρα αποχώρησης δεν αφορά σε Υπηρεσίες, των οποίων οι Υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες ή οι αρμοδιότητες των Υπαλλήλων συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του κοινού.

Επιπλέον, τα ανωτέρω αναφορικά με την κατ΄ εξαίρεση προσέλευση και αποχώρηση των Υπαλλήλων ισχύουν ανεξαρτήτως του ωραρίου εργασίας που έχει επιλέξει κάθε Υπάλληλος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, ο αρμόδιος Προϊστάμενος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα κατανείμει το προσωπικό του στα ως άνω πέντε οριζόμενα ωράρια λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χωροταξική κατανομή όσο και τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το εάν κάθε Υπάλληλος προσέρχεται στην εργασία του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κατά τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού του εν λόγω μέτρου τόσο στο σύνολο του Φορέα όσο και στις επιμέρους Υπηρεσίες. »