Προσλήψεις 2022: Κόπηκαν χιλιάδες αιτήματα Φορέων για μόνιμες προσλήψεις

Σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα της Ανακοίνωσης του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Οικονόμου, μετά το πέρας της συνεδρίασης, τα αιτήματα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού, που υποβλήθηκαν από το σύνολο των Φορέων μέσω ψηφιακού οργανογράμματος, για το 2022 ανήλθαν σε περίπου 23.000.

Ο προγραμματισμός όμως, που ενέκρινε η Κυβέρνηση, περιλαμβάνει 15.863 προσλήψεις τακτικού προσωπικού (12.100 + 3.573 + 190, βλ. αναλυτικά κατωτέρω).

Δηλαδή, με άλλα λόγια, “κόπηκαν” περισσότερα από 7.000 αιτήματα.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τους συμβασιούχους, το 2022 θα εφαρμοστεί το “μαχαίρι” 10 % (που, όπως έχει παρουσιάσει ο AIRETOS.GR, ψήφισε πρόσφατα μόνο η Ν.Δ.  ) και συγκεκριμένα το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων θα είναι 25.344.

Ακολουθεί επί λέξει το απόσπασμα της επίσημης Ανακοίνωσης για όσα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο:

« Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2022.

Με τον ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα με το άρθρο 51, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Παράλληλα, με το άρθρο 25 του ν.4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 51 του ν.4622/2019 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του  εν λόγω προσωπικού για το επόμενο έτος εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου. Με την εν λόγω διάταξη, ο προγραμματισμός των προσλήψεων επεκτείνεται στο σύνολο των κατηγοριών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, και όχι μόνο στο εποχικό προσωπικό, που έως σήμερα αποτελούσε αντικείμενο προγραμματισμού. Σύμφωνα με την παρ.4 του  ίδιου άρθρου, για το έτος 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό 10 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2022  σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Όπως και κατά τον προγραμματισμό του 2021, τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το 2022 ανήλθαν σε περίπου 23.000, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενεργοποίηση και ανταπόκριση των φορέων. Ο προγραμματισμός προσλήψεων που εγκρίθηκε περιλαμβάνει 12.100  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2022 και αφορούν σε:

-1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022.

-683 θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες).

-400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

-135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022.

-655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 περιλαμβάνει και 190 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού, σε Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά  το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου / συμβάσεις μίσθωσης έργου, με την εφαρμογή του 10 %, το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα Υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό και της χαρτογράφησης η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής των εγκρίσεων των φορέων τα έτη 2018-2020 στο πλαίσιο της υπό-ομάδας η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. »

πηγή: airetos.gr