Επιδόματα ασθενείας και μητρότητας από ιδιώτες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 54 (23-09-2021) του e-ΕΦΚΑ υγειoνομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νοσηλεία είναι:

  • Ο θεράπων ιατρός των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας,
  • Ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Ως εκ τούτου πλέον θα είναι δυνατόν να εκδίδεται απόφαση επιδόματος ασθενείας σε μισθωτό εργαζόμενο και από ιδιώτη ιατρό (χωρίς να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ) με την προϋπόθεση ο ιδιώτης ιατρός να έχει εκδώσει ηλεκτρονική γνωμάτευση, δηλαδή, να είναι πιστοποιημένος με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Mε άλλα λόγια, ένας ασφαλισμένος, ο οποίος δικαιούται επίδομα ασθενείας πχ γιατί είχε ένα ατύχημα ή μία ασφαλισμένη η οποία γέννησε και δικαιούται επίδομα τοκετού θα μπορεί να λάβει το δικαίωμα το οποίο δικαιούται ακόμα και με την υπογραφή ενός ιδιώτη ιατρού (σε κάποια έγγραφα), χωρίς να χρειάζεται σε κάθε περίπτωση η υπογραφή ενός ιατρού δημοσίου νοσοκομείου.

Με βάση το υφιστάμενο «καθεστώς”, ο χρόνος αναμονής για την είσπραξη επιδόματος ασθενείας μπορούσε να φτάσει ακόμα και τους 8 μήνες.

Ωστόσο, με το νέο «καθεστώς” εκτιμάται ότι ο χρόνος αναμονής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.

πληροφορίες capital.gr