Νέα Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Μειώνεται κατά ακόμα 10% η τηλεργασία στο δημόσιο

 • Υπ. Εσωτερικών: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 44η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας
σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:


Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19
Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1944) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από το Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00.».


Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 1 του
άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:
Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(…)

 1. Δημόσιες υπηρεσίες
  Υποχρεωτική διενέργεια  Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία

  Βάσει των ως άνω προβλέψεων διευκρινίζονται τα εξής:
 2. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η
  δήλωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή
  απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
  Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή
  υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
  υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’
  1686), για την εφαρμογή της οποίας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες σχετικές
  εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η 43η).
 1. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα η
  τηλεργασία μειώνεται κατά 10% σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας, όπως αυτό
  είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα με βάση της οδηγίες που δόθηκαν με την 43η
  εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με
  το άρθρο μόνο της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/14.5.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2016), στους υπόχρεους για
  διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου περιλαμβάνονται πλέον και οι ωφελούμενοι των
  Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
  (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
  Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους σύμφωνα με
  τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ/ 26390/ 24-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
  Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας»
  (Β’ 1686), όπως εκάστοτε ισχύει.
  καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και μειώνεται
  σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού τηλεργασίας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας
  μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας.
   Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας
  απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
   Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
   Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
   Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε
  τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία
  συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την
  χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το
  συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της
  διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς
  παράγοντες.

δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο