ΑΔΕΔΥ- αποφασισμένη να εμποδίσει με κάθε τρόπο την έκδοση συντάξεων από ιδιώτες

Η ΑΔΕΔΥ εν όψει της πραξικοπηματικής κατάθεσης και ψήφισης της τροπολογίας που μεταβιβάζει σε ιδιώτες την αρμοδιότητα έκδοσης συντάξεων και για το σχεδιασμό της μελλοντικής δράσης ( δικονομικές δυνατότητες δικαστικής αμφισβήτησης της συνταγματικότητας ) ζήτησε την έκδοση γνωμοδοτικού σημειώματος θέτοντας το ερώτημα:

1) Είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα το περιεχόμενο της υπόψη τροπολογίας;2) Σε αρνητική περίπτωση, ποιες είναι οι δικονομικές δυνατότητες δικαστικής αμφισβήτησης της συνταγματικότητας της υπό ψήφιση τροπολογίας;

Σύμφωνα με αυτό » Οποιαδήποτε υπουργική απόφαση εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παρ.7α), 7β) και 7γ) του άρθρου 1 της υπόψη τροπολογίας, όπως και η απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κατά την παρ.7δ) του άρθρου 1 της υπόψη τροπολογίας, προσβάλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως, προκειμένου να μην εκκινήσει η διαδικασία εφαρμογής της υπό ψήφιση νομοθετικής ρυθμίσεως. »

Δείτε εδώ το γνωμοδοτικό σημείωμα και στη συνέχεια τα τελικά συμπεράσματα .

V. Τελικά συμπεράσματα.

1. Η σύμπραξη ιδιωτών στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών ή/και η πρόβλεψη για τεκμαρτή έγκριση σχεδίων απονομής συνταξιοδοτικών παροχών εκ μέρους ιδιωτών,αντίκεινται στις θεμελιώδεις διατάξεις των άρθρων1 παρ. 3, 26 παρ. 2 και 103 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, η εξουσία καθορισμού και απονομής συνταξιοδοτικών παροχών,ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, ασκείται, διά των αρμοδίων δημοσίων υπαλλήλων με τα εχέγγυα που παρέχει, κατά το άρθρο 103 παρ. 1 του Συντάγματος ο διορισμός των δημοσίων υπαλλήλων, μόνο από το κράτος και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ ύλην κρατικές υπηρεσίες και όχι από ιδιώτες.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της υπόψη τροπολογίας ουδόλως προβλέπουν, εγγυώνται ή διασφαλίζουν τον συνταγματικώς επιβεβλημένο στενό κρατικό έλεγχο στην διαδικασία κανονισμού των συντάξεων και απονομής των οικείων συνταξιοδοτικών παροχών, με αποτέλεσμα να κρίνονται ανεπαρκείς και ελλιπείς, αφού είναι σαφές ότι το μεν ο προβλεπόμενος κρατικός έλεγχος στην διαδικασία προσδιορισμού και κανονισμού των συντάξεων είναι ισχνός εάν όχι ανύπαρκτος, το δε όμως, ως διαγράφεται στην υπόψη τροπολογία είναι ανορθολογικός και απουσιάζουν πλήρως τα κριτήρια και ο τρόπος ασκήσεώς του.

3. Συνέπεια της ανεπίτρεπτης κατά τα ανωτέρω ανάθεσης συν-αρμοδιότητας έκδοσης πράξεων απονομής σύνταξης από ιδιώτες, άσκησης δηλαδή κατ ́ εξοχήν έργου δημόσιας εξουσίας από μέρους τους, είναι η αδυναμία των διοικητικών δικαστηρίων να ελέγξουν την νομιμότητά τους, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται με τον τρόπο αυτό η διάκριση δικαιοδοσιών που προβλέπουν τα άρθρα 93 και 94 Σύντ. Τούτο ιδίως ενόψει του ότι τα διοικητικά δικαστήρια ελέγχουν βάσει του οργανικού κριτήριου μόνο πράξεις διοικητικές, ήτοι προερχόμενες αποκλειστικά από διοικητικά όργανα και ουχί πράξεις προερχόμενες από ιδιώτες, η αμφισβήτηση των οποίων ανήκει στην 7 Οι εν λόγω ιδιώτες έχουν ασφαλώς και επιπρόσθετα επιχειρήματα αντισυνταγματικότητας της υπόψη τροπολογίας και αντιθέσεώς της στον ΓΚΔΠ (2016/679/ΕΕ) συνεπεία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από ιδιώτες και χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις των θεμελιωδών ελευθεριών τους που ενέχει παρόμοια επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό στερείται ο διοικούμενος του φυσικού του δικαστή κατά το άρθρο 8 Συντ. που είναι εξ ορισμού και από ανέκαθεν ο διοικητικός δικαστής, δεδομένου ότι από την δικαστική αμφισβήτηση πράξεων απονομής συντάξεως γεννώνται διοικητικές διαφορές ουσίας.

4. Η παρ.7α) που προβλέπει την έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υπό ψήφιση τροπολογίας παρίσταται αντίθετη στο άρθρο 43 παρ.2 Συντ., αφ’ ενός μεν γιατί η παρεχόμενη νομοθετική εξουσιοδότηση έπρεπε να γίνει προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφ’ ετέρου διότι η παρεχόμενη νομοθετική εξουσιοδότηση κρίνεται ιδιαιτέρως γενική,ευρεία και αόριστη.

5. Οποιαδήποτε υπουργική απόφαση εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παρ.7α), 7β) και 7γ) του άρθρου 1 της υπόψη τροπολογίας, όπως και η απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κατά την παρ.7δ) του άρθρου 1 της υπόψη τροπολογίας, προσβάλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως, προκειμένου να μην εκκινήσει η διαδικασία εφαρμογής της υπό ψήφιση νομοθετικής ρυθμίσεως.