Εγκύκλιος για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία

Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων
στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών
προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω / 20-04-2021 – Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.