Τροπολογία : Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι 31-3-2021

Κατετέθηκε στη Βουλή τροπολογία (αρ. 723/129 26.1.2021) από τους κ.κ. Χρ. Σταϊκούρα, Αδ. Γεωργιάδη, Μ. Βορίδη, Κ. Χατζηδάκη, Θ. Σκυλακάκη και Στ. Πέτσα, σε Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας και ψηφίζεται την Πέμπτη 28-1-2021.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) πρόκειται για παράταση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας απευθείας αναθέσεων που «έληξε στις 31.12.2020» και τώρα «παρατείνεται έως τις 31.3.2021».   Προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης «δαπάνη», το ύψος της οποίας «εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός απευθείας αναθέσεων, ύψος καταβαλλόμενου τιμήματος κ.ο.κ.)».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=717db6a4-186b-42c6-b8d8-acb60164d38b

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).