Μετά τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικές εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα ΥΣ στο σύνολο του ΔΤ (νόμος)

Δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4745/2020 (ΦΕΚ 214Α/6-11-2020) που προβλέπει ότι τη διεξαγωγή των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο των ΔΥ. Μετά τα καταπληκτικά ποσοστά αποχής των εκπαιδευτικών από τις ηλεκτρονικές εκλογές σειρά παίρνουν και οι υπόλοιποι ΔΥ.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 75 «Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» προβλέπονται τα ακόλουθα

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β ́ 684) υπουργικής απόφασης και στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 22405/2011 (Β ́ 1271) υπουργικής απόφασης προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:«Σε έκτακτες περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας της καθορισμένης ψηφοφορίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, είναι δυνατόν να παρατείνεται η λήξη της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας μέχρι και την έβδομη μεταμεσημβρινή.

2. Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26), του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α ́ 143) και του ν. 3852/2010 (Α ́ 133), δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες.