Ειδική γραμματεία ΣΕΠΕ τέλος

Άρον άρον η νέα κυβέρνηση «καταργεί» το ΣΕΠΕ …..

Έτσι διαβαζουμε στο ΠΔ ΠΔ 84/2019
Άρθρο 7  Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Εργασίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία  μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες τ ου π.δ. 134/2017 (Α΄ 168): (α) η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, (β) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, (γ) η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (δ) η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 

2. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων καθώς και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκε με το π.δ. 475/1993 (Α΄ 205), ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κα θώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3996/2011 (Α΄ 190) και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/ Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν μετά άρθρα 36 και 37 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) καταργούνται. 
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985. 
4. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985,καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού/Τομεακού Γραμματέα καταργούνται. 
5. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με τα άρθρα 42 και 43 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) καταργούνται. Οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β του π.δ. 134/2017, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. 
6. Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου καταργείται.  Οι εξής υπηρεσίες του π.δ. 134/ 2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό: (α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
(γ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, (δ) Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, (ε) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, (στ) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), (ζ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.