Αίρεται κάθε πειθαρχική ή ποινική ευθύνη σε βάρος αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων

Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και των υπαλλήλων τους καθώς και των υπαλλήλων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε. πρώην Υ.Δ.Ε.) και για τις περιπτώσεις καταβολής αποδοχών στο προσωπικό των ο.τ.α. και των δημοτικών νομικών προσώπων, εφόσον αυτό απασχολήθηκε πραγματικά βάσει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για τη συνολική διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Όπως αιτιολογεί την νέα ρύθμιση το υπουργείο Εσωτερικών, οι αιρετοί και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ απειλούνται με την επιβολή πειθαρχικών ποινών και τον καταλογισμό των ποσών που καταβλήθηκαν από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την απασχόληση προσωπικού δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης επί της τακτικής αγωγής.

Σύμφωνα με την τροπολογία με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άρση κάθε πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης, καθώς και των σχετικών καταλογισμών, των αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων της διοίκησης που εφάρμοσαν αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, από τις οποίες, άλλωστε, απορρέει προσωρινό δεδικασμένο και η εκτέλεση τους γίνεται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, πρέπει να παύσουν οι διώξεις κατά της Διοίκησης, καθότι υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης της στις αποφάσεις αυτές.

Στις ομάδες που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσονται α) οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιδήμαρχοι κ.λπ.) και β) οι υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών (ιδίως στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες). Μέχρι πρόσφατα εμπλέκονταν και οι υπάλληλοι των οικείων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, οι οποίες όμως καταργήθηκαν.

Η δαμόκλειος σπάθη της επιβολής ποινών και καταλογισμών σε αιρετούς και υπαλλήλους για την εφαρμογή αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την εφαρμογή αντίστοιχων αποφάσεων στο μέλλον και εν τέλει ως προς την τήρηση της νομιμότητας, ακόμα και αν αυτή φαίνεται ότι προσκρούει στα άμεσα οικονομικά συμφέροντα του ΟΤΑ. Παράλληλα, θα τρωθεί το κύρος της αυτοδιοίκησης απέναντι στον πολίτη, καθώς η μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων θα μεταδώσει το αίσθημα της ασυδοσίας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται να εμπεδωθεί αίσθημα δικαίου στην κοινωνία και ειδικότερα στους δικαιούμενους να εργαστούν βάσει ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης τα αιρετά και υπηρεσιακά όργανα της αυτοδιοίκησης θα ενθαρρυνθούν στην τήρηση της νομιμότητας.

Κατά κανόνα η απασχόληση με ασφαλιστικά μέτρα συνδέεται με τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως είναι π.χ. οι υπηρεσίες καθαριότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν από την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η ενθάρρυνση της τήρησης της νομιμότητας από πλευράς των οργάνων της Διοίκησης (της Αυτοδιοίκησης, εν προκειμένω) αποσκοπεί στην αποφυγή στρεβλώσεων στη λειτουργία της και εν τέλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της.

Κατά το στάδιο προετοιμασίας των υπό αξιολόγηση ρυθμίσεων συμμετείχε η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr