Λοιπά όργανα Διοίκησης και εκπροσώπησης όπως προήλθαν από το 38ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

Σε συνέχεια της χθεσινής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας του 38ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με τους εκλεγέντες στη νέα Διοίκηση, κατά παράταξη, παραθέτουμε σήμερα και τα αποτελέσματα των υπολοίπων οργάνων διοίκησης (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή του άρθρου 30 του Καταστατικού), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία έχουν ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Λ Ω Ν 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  Γ. Σ. Ε. Ε.
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου                                                                                                                                                                               
Βουλιαγμένη, 9-12 Μαρτίου 2023
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1ΑΠΑΤΣΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2ΑΣΠΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
3ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΕΥΘΥΜΙΟΥΗΛΙΑΣ
5ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ
6ΞΥΠΝΗΤΟΣΙΩΣΗΦ
7ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΜΙΧΑΗΛ
8ΣΚΟΥΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ
9ΣΜΥΡΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) »
1ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
2ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
5ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
1ΚΟΪΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ΚΟΚΟΛΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3ΜΑΝΔΡΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4ΜΑΣΤΟΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΠΕΛΕΓΙΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
1 ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
Ε/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – Ε.Α.Κ.»
1ΖΑΧΑΡΙΑΜΑΡΙΑ
2ΨΕΙΡΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Γ. Σ. Ε. Ε.
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες
του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
 
 
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4ΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
   
 Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)”
1ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
2ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
4ΦΕΥΓΑΛΑ ΝΙΚΗ
   
 Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   “
1ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2ΛΑΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
   
 Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ”
1ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)
1ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 
ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΜΑΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
που προήλθε από τις αρχαιρεσίες
του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου
Α/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)»
1ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
Β/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»
2ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Γ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δ.Α.Κ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ »
1ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΝΤΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Δ/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
 
Ε/ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.)»
 
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
ΣΤ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
 
Ζ/ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ
 
Η/  «ΜΑΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»
ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΞΑΝ

Οι πίνακες των εκλεγέντων είναι με αλφαβητική σειρά, με τους πλειοψηφούντες συμβούλους ανά παράταξη να είναι στην πρώτη θέση.