ΔΕΚΟ – Προσλήψεις: Μετά την κατακραυγή επαναφέρουν το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις (ν/σ)

Μετά την κατακραυγή και τις σφοδρές αντιδράσεις για έλλειψη αξιοκρατίας στις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας άλλαξε το άρθρο 30 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου που αφορά το καθεστώς της τοποθέτησης μόνιμου προσωπικού και επαναφέρει το ΑΣΕΠ σε καθοριστικό ρόλο.

TiΣ αρχικές κινήσεις της κυβέρνησης που ισοπέδωναν κάθε έννοια αξιοκρατίας για τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ είχε αποκαλύψει με εκτενές ρεπορτάζ της, και η aftodioikisi.gr. 

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων» που βρίσκεται για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής πριν τις αλλαγές υπήρχε παράκαμψη του ΑΣΕΠ σε ότι αφορά τις προσλήψεις στις ΔΕΚΟ. 

Πριν τις αλλαγές το ΑΣΕΠ έχανε το ουσιαστικό ρόλο του και μετατρεπόταν σε «ελεγκτικό μηχανισμό» που ουσιαστικά νομιμοποιούσε τις προσλήψεις, τις διαδικασίες των οποίων όμως θα έλεγχε αποκλειστικά η εκάστοτε Διοίκηση των ΔΕΚΟ Μεταφορών.

Ειδικότερα στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου πριν τις αλλαγές προβλεπόταν:

«Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (…) Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π..

Όμως μετά τις αλλαγές του άρθρου προβλέπεται ρητά η εμπλοκή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες. Ειδικότερα στο άρθρο 30 όπως διαμορφώθηκε αναφέρεται:

5. Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου,
τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..

6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων.

7. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από ένα (1) μέλος οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο και δύο (2) μέλη υποδεικνυόμενα από το Α.Σ.Ε.Π.. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από την εταιρεία.

8. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των προσληπτέων και απορριπτέων.

Το ΑΣΕΠ λοιπόν με την αλλαγή που έγινε στο νομοσχέδιο ελέγχει πλέον και το σχέδιο της προκήρυξης, συμμετέχει στην επιτροπή ενστάσεων αλλά και στην τελική ανάρτηση των πινάκων των διοριστέων. Κάτι που στο αρχικό κείμενο του νομοσχέδιου δεν υπήρχε.

πηγή: aftodioikisi.gr