Α΄ Κύκλος Κινητικότητας 2022 στο Δημόσιο: Πότε και πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία

Σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (Επισυναπτόμενα αρχεία) επισημαίνει τις βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2022.

Στα κυριότερα σημεία αυτής,

  • Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης.
  • Αιτιολογίες απόρριψης είναι οι εξής:

– Δεν υπάγεται ο υπάλληλος στο πεδίο εφαρμογής

– Δεν υπάγεται ο φορέας στο πεδίο εφαρμογής

– Η απόφαση απόσπασης ή μετάταξης μέσω του ΕΣΚ ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης

– Μη κάλυψη του ποσοστού κάλυψης θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος (65%)

– Μη συμπλήρωση διετίας από διορισμό

– Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη απόσπαση

– Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη

– Μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία

– Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)

– Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη υπαλλήλου υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού)

– Μοναδικότητα στον οικείο κλάδο

– Ο υπάλληλος παρέβη την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατόπιν ολοκλήρωσης της μετακίνησής του μέσω του ΕΣΚ.

  • Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 17η Απριλίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 3η Μαΐου 2022.
  • Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2022.

ΠΗΓΗ: epoli.gr