Δημόσιο -επιλογή προϊσταμένων: Θεσπίζεται ελάχιστη βάση στη δομημένη συνέντευξη

Τη θέσπιση ελάχιστης βάσης 500 μορίων στη δομημένη συνέντευξη για την επιλογή προϊσταμένων, προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Η σχετική ρύθμιση, που παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, ο Μ. Βορίδης, θα περιλαμβάνεται στο ερανιστικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλειάδα ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών καθώς και άλλων υπουργείων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υπουργό η ρύθμιση θα περιλαμβάνει:

-Τη μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων μέσω της θέσπισης ελάχιστης βάσης 500 μορίων. Η προωθούμενη ρύθμιση απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του υπαλλήλου που είναι υποψήφιος για κατάληψη θέσης ευθύνης. Δεδομένου ότι η δομημένη συνέντευξη αποτελεί ένα αντικειμενικό κριτήριο, με το οποίο διαπιστώνονται τόσο οι γνώσεις του υπαλλήλου, όσο και οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, οι ηγετικές του ικανότητες κ.λπ., επιβάλλεται ο υποψήφιος να συγκεντρώνει τουλάχιστον τη βάση κατά την τελική μοριοδότηση. Η  ρύθμιση επιφυλάσσεται τόσο για τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα όσο και για τον κώδικα δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Λόγω της σπουδαιότητας της ρύθμισης, η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης προβλέπεται ότι θα ισχύει και επί των τρεχουσών διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Παράλληλα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται επίσης:

-Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.): Δεδομένου του γεγονότος ότι η εφαρμογή του σχεδίου αποτελεί εθνική δέσμευση, διασφαλίζεται η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, υλοποιούνται προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και στο πλαίσιο της διερεύνησης της κατάστασης του κράτους δικαίου και συναφείς συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς.

-Η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων: Εισάγεται νέα διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων και ορίζεται ότι, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Δήμος αδυνατεί να εκδώσει αυθημερόν τη βεβαίωση, ο δικαιοπάροχος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δυο τοις χιλίοις (0,2‰) επί του τιμήματος της αξίας του ακινήτου. Το αποδεικτικό κατάθεσης υπέχει θέση βεβαίωσης και δεν κωλύεται η διαδικασία της μεταβίβασης.

-Η άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, αξιοποιούνται τα εργαλεία του ν. 4412/2016 που παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας επείγουσας και έκτακτης κατάστασης.

ΠΗΓΗ: https://www.aftodioikisi.gr/