Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν Κυριακή με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας

Κατά τις Κυριακές και υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται γενικά η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων   εκτός κι αν ανήκουν σε αυτές που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών και τις Κυριακές (Κλινικές, Ξενοδοχεία, Ταβέρνες, Ανθοπωλεία, Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, Φύλαξης (security), Εφοδιαστικής αλυσίδας  κλπ).

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η Κυριακή περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ως κανονική εργάσιμη ημέρα και οι εργαζόμενοι αμείβονται με προσαύξηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απασχόλησης και αμοιβής των εργαζομένων κατά τις Κυριακές και επίσημες αργίες.

Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ενώ δεν ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία, μπορούν να λειτουργήσουν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργιών, για συγκεκριμένους λόγους κατόπιν άδειας της Επιθεώρησης Εργασίας. Ποιες είναι αυτές, οι περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.3 του Β.Δ.748/1966, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63, παρ. 2 του Ν.4808/2021:

α) Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου. (Μπορεί να αφορά σε όλο το προσωπικό)

β) Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπεζών για την εξυπηρέτηση περιηγητών, καθώς και ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών.

γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκείμενες σε ταχεία φθορά. (Μπορεί να αφορά σε όλο το προσωπικό)

δ) Σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων.

ε) Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, μη δυνάμενης να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια πριν την έναρξη της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνομική Αρχή, ευθύς μετά την έναρξη της εργασίας.

στ) Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών.

ζ) Στο προσωπικό γραφείου των επιχειρήσεων του άρθρου 7 παρ. 2 και 3 του ΒΔ 748/66

η) Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει.

θ) Σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως σε ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.

ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών.

κ) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

Για την χορήγηση της άδειας ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει  αίτηση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στην αίτηση θα αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την εργασία κατά ημέρα Κυριακή ή Αργία, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, το ωράριο εργασίας τους κατά την εν λόγω Κυριακή ή Αργία και την ημέρα χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης, αν η εργασία αφορά ημέρα Κυριακή. (αναπληρωματική ανάπαυση δεν ισχύει για την αργία)

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται ως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Κυριακής ή της Αργίας που αφορά η αίτηση και ώρα 13:00 (αρ. 11 της ΥΑ οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016).

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης  για δύο ή για περισσότερες από μία Κυριακές ή Αργίες. Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε Κυριακή ή Αργία.
Η αίτηση υποβάλλεται στη διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας https://www.sepe.gov.gr/

πηγή: ergasiaka-gr.net