Αξιολόγηση -Δημόσιο: Μέχρι πότε πήρε παράταση ο «επανέλεγχος» -Τι προβλέπεται για αναστολές

Παράταση στο στάδιο της τρέχουσας διαδικασίας και συγκεκριμένα αυτή που αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και την καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων της αξιολογικής περιόδου έτους 2020, έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση-ανάρτηση στην ιστοσελίδα της «Απογραφής» (Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Δημοσίου):

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381/11.1.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΚ046ΜΤΛ6-ΕΑ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28/02/2022.

Περαιτέρω – σχετικά με τη δυνατότητα επισήμανσης των ορισμών αξιολόγησης ως μη έγκυρων – σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί νέα λειτουργικότητα στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης προκειμένου οι Διαχειριστές Αξιολόγησης Προσωπικού να έχουν τη δυνατότητα να προβούν και σε ακύρωση ορισμών αξιολόγησης που έχουν οριστεί με «κώλυμα».

Επισημαίνεται ότι, η ακύρωση ορισμών με «Κώλυμα» γίνεται μέσω του «ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» απ΄ όπου ο Διαχειριστής Αξιολόγησης Προσωπικού, αφού εντοπίσει τον προς ακύρωση ορισμό, ανοίγει τη φόρμα επιλέγοντας την «επεξεργασία» και στη συνέχεια – από το κάτω μέρος της οθόνης – επιλέγει την εντολή «Ακύρωση». Διευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα ακύρωσης μέσω του ορισμού συμμετεχόντων αφορά μόνο σε ορισμούς αξιολόγησης με κώλυμα ενώ ο έλεγχος εγκυρότητας και η ακύρωση των εκθέσεων αξιολόγησης εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της ενότητας «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ».

Σύμφωνα με την aftodioikisi.gr, αρχική προθεσμία αποτελούσε η 11η Φεβρουαρίου.

Έχοντας συμπληρωθεί προ μηνών οι εκθέσεις αξιολόγησης, από πλευράς αξιολογούμενων αλλά και αξιολογητών (πρώτων και δεύτερων), το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που εστάλη την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου, προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες καλούσε τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προχωρήσουν τον έλεγχο εγκυρότητας και την καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας και καταχώρισης των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, ακολουθεί το στάδιο εξαγωγής των αποτελεσμάτων, το οποίο διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή για όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν επισημανθεί ως ολοκληρωμένες και έγκυρες. Τα αποτελέσματα εξάγονται με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 21 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 34/02-03-2016) και κατόπιν προσδιορίζονται:

α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης που πληρούν τα κριτήρια για υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ),

β) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο ενώπιον της ΕΕΑ,

γ) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση εξέτασης από την ΕΕΑ και δε θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο.

Τι προβλέπεται για όσους μπήκαν σε αναστολή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις θα πρέπει, κατά το τρέχον στάδιο του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, «να εξετάσουν προσεκτικά αν κατά το διάστημα διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, το προσωπικό αυτό τελούσε σε αναστολή καθηκόντων». Δεδομένου ότι το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων έχει ως συνέπεια την αποχή του υπαλλήλου από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων υπηρεσιακών καθηκόντων του, «υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων δεν εδύναντο να συμπράξουν στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έως ότου αρθεί το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων», εξηγείται στην εγκύκλιο.

Για το λόγο αυτό στις ηλεκτρονικές εκθέσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συμμετοχή αξιολογούμενου ή αξιολογητή κατά το διάστημα που τελούσε σε αναστολή καθηκόντων θα πρέπει να σημαίνονται ως «μη έγκυρες» στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, η έκθεση δύναται να επανυποβληθεί σε έντυπη μορφή μόνο από τους συμμετέχοντες -αξιολογούμενο, αξιολογητή/ές- οι οποίοι, κατά το τρέχον Στάδιο δεν τελούν σε αναστολή καθηκόντων, είτε γιατί το διοικητικό μέτρο της αναστολής δεν επιβλήθηκε σε αυτούς ποτέ, είτε γιατί τους επιβλήθηκε αλλά πλέον, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, έχει αρθεί.

Κατ’ εξαίρεση -και προκειμένου να αποφευχθεί το πρόσθετο διοικητικό βάρος- στην περίπτωση που κατά το χρόνο διενέργειας του Ελέγχου Εγκυρότητας όλοι οι συμμετέχοντες -αξιολογούμενος και αξιολογητής/ές- δεν τελούν πλέον σε αναστολή καθηκόντων κι ως εκ τούτου δύνανται να συμπράξουν στην έκθεση αξιολόγησης, προκρίνεται η επιλογή της διατήρησης και άρα μη ακύρωσης της ηλεκτρονικής έκθεσης μόνο εκ του λόγου αυτού.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη με επείγον χαρακτήρα στις 11 Ιανουαρίου 2022 σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες:

πηγή: aftodioikisi.gr