Αποκλείουν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και από προκηρύξεις του ΟΑΕΔ

Διαμαρτυρία του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών για τον αποκλεισμό τους από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Τι αναφέρει σχετικά ο ΣΚΛΕ σε επιστολή του προς το Διοικητή του ΟΑΕΔ Κο Σπ. Πρωτοψάλτη :

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε) που εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας από το 2016 μετεξελίχθηκε σε πλήρως ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4387/2016).

Με απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι στην με αριθμό 1/2022 προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη νέων Εργασιακών Συμβούλων αποκλείονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός στην προκήρυξη περιλαμβάνοτναι στα βασικά απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη των νέων εργασιακών συμβούλων περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός πτυχίων όπως το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, το πτυχίο Βιβλιοθοικονομίας, το πτυχίο Διεθνών Σπουδών, το πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας κα, όχι όμως το πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αποκλεισμός αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ 50/1989 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών και ορίζει ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνεται στους τομείς απασχόλησης των Κοινωνικών Λειτουργών.

Σύμφωνα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις προηγούμενες προκηρύξεις για την πρόσληψη Εργασιακών Συμβούλων περιλαμβάνονταν και η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η πρόσληψη ως εργασιακών συμβούλων πτυχιούχων ειδικοτήτων με αντικείμενο μη συναφές με τα καθήκοντα των εργασιακών συμβούλων και ο αποκλεισμός πτυχιούχων με αντικείμενο συναφές θα έχει σαν συνέπεια την

ανεπαρκή υποστήριξη των ανέργων της χώρας που προσδοκούν από τον ΟΑΕΔ ουσιαστική βοήθεια.

Με δεδομένα τα παραπάνω, παρακαλούμε για την άμεση ανάκληση της παραπάνω αναφερόμενης προκήρυξης και τη συμπλήρωση με την πρόβλεψη πρόσληψης ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.