Δημόσιο: Ποιοι υπάλληλοι θα πληρώνουν για τεστ – Πότε ξεκινά η επιβάρυνση (73η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ)

Το χέρι στην τσέπη, δύο φορές την εβδομάδα, για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό (rapid ή PCR τεστ) θα κληθούν να βάζουν εργαζόμενοι στο δημόσιο για τους οποίους έχει περάσει το επτάμηνο από την χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου και δεν έχουν λάβει την αναμνηστική (τρίτη) δόση, ή έχει περάσει ένα τρίμηνο από την χορήγηση του μονοδοσικού εμβολίου, χωρίς και πάλι να έχουν λάβει την αναμνηστική. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα καταστούν υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων από τις 7 Φεβρουαρίου 2022, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που ενημερώνει τις δημόσιες υπηρεσίες για όλα τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι θα γίνονται με οικονομική επιβάρυνση του εργαζομένου, δηλαδή αυτός θα καλύπτει το αντίτιμο και όχι η υπηρεσία. Η υποχρέωση του διαγνωστικού ελέγχου θα αίρεται «άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης», τονίζει η 73η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο τονίζεται επίσης ότι όσοι είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό και έχει παρέλθει το επτάμηνο από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης (ή το τρίμηνο σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου) «δεν τίθενται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων σε περίπτωση μη χορήγησης και της αναμνηστικής δόσης», δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μέτρο «δεν επιβάλλεται ή αίρεται με τη διενέργεια της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικός κύκλος στον προβλεπόμενο χρόνο».

Η εγκύκλιος διευκρινίζει επίσης ότι για τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό, και είτε δεν τους έχει επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αναστολής λόγω εξαίρεσής τους από την υποχρέωση (π.χ. λόγω νόσησης) είτε τους επιβλήθηκε μεν αλλά στη συνέχεια ήρθη (π.χ. λόγω νόσησης μετά το χρονικό σημείο της έναρξης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού), «προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου τυχόν υποχρέωση επιβολής του εν λόγω διοικητικού μέτρου λόγω του ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι εξαίρεσης από την υποχρέωση εμβολιασμού (π.χ. λόγω λήξης ισχύος πιστοποιητικού νόσησης), θα πρέπει κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο να παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία και να μην τους έχει χορηγηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις οποιαδήποτε άδεια που να δικαιολογεί την απουσία τους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας τους από την εργασία κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο, το διοικητικό μέτρο της αναστολής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του, θα πρέπει να επιβληθεί με την επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία τους».

Δείτε ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα στην εγκύκλιο:

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ

Παρ. 2 αρ. 9 ισχύουσας ΚΥΑ:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) ΚΥΑ, «2. …Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 6 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Από την 7η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση… Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα».

  • Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι από 7.2.2022 όσοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, θα είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9- 2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, και τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ των μέτρων (Β΄ 290) ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.
  • Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε επισημανθεί και με την 66 η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν τίθενται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων σε περίπτωση μη χορήγησης και της αναμνηστικής δόσης, δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο δεν επιβάλλεται ή αίρεται με τη διενέργεια της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικός κύκλος στον προβλεπόμενο χρόνο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα ανωτέρω, στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Επισημαίνεται ότι μέχρι την προσαρμογή της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης, οι Υπηρεσίες προς διαπίστωση της υποχρέωσης -ή μη – διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων θα ζητούν από τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 205 του ν.4820/2021, την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού τους, από το οποίο να προκύπτει η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου.
  • Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται επίσης ότι για τους υπαλλήλους/εργαζόμενους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν.4820/2021 είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό, και είτε δεν τους έχει επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αναστολής λόγω εξαίρεσής τους από την υποχρέωση (π.χ. λόγω νόσησης) είτε τους επιβλήθηκε μεν αλλά στη συνέχεια ήρθη (π.χ. λόγω νόσησης μετά το χρονικό σημείο της έναρξης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού), προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου τυχόν υποχρέωση επιβολής του εν λόγω διοικητικού μέτρου λόγω του ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι εξαίρεσης από την υποχρέωση εμβολιασμού (π.χ. λόγω λήξης ισχύος πιστοποιητικού νόσησης), θα πρέπει κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο να παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία και να μην τους έχει χορηγηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις οποιαδήποτε άδεια που να δικαιολογεί την απουσία τους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας τους από την εργασία κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο, το διοικητικό μέτρο της αναστολής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του, θα πρέπει να επιβληθεί με την επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία τους.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

πηγή: aftodioikisi.gr