Δημόσιο: «Επανέλεγχος» στην αξιολόγηση -Τι προβλέπεται για αναστολές -Ημερομηνίες «σταθμός»

Στο τελικό στάδιο περνούν οι διαδικασίες για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος (αξιολογητική περίοδο) 2020. Έχοντας συμπληρωθεί προ μηνών οι εκθέσεις αξιολόγησης, από πλευράς αξιολογούμενων αλλά και αξιολογητών (πρώτων και δεύτερων), το υπουργείο Εσωτερικών με επείγουσα εγκύκλιο που εστάλη την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου, προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (και υπογράφεται από την Γενική Γραμματέα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, αρμόδια για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα), καλεί τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να πράξουν τα δέοντα.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, οι κατά τόπους Διευθύνεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει μεταξύ 11 Ιανουαρίου 2022 και 11 Φεβρουαρίου 2022 να :
*διενεργήσουν τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης.
*καταχωρήσουν τις χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2020

Τι προβλέπεται για όσους μπήκαν σε αναστολή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις θα πρέπει, κατά το τρέχον στάδιο του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, «να εξετάσουν προσεκτικά αν κατά το διάστημα διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, το προσωπικό αυτό τελούσε σε αναστολή καθηκόντων». Δεδομένου ότι το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων έχει ως συνέπεια την αποχή του υπαλλήλου από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων υπηρεσιακών καθηκόντων του, «υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων δεν εδύναντο να συμπράξουν στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έως ότου αρθεί το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων», εξηγείται στην εγκύκλιο.

Για το λόγο αυτό στις ηλεκτρονικές εκθέσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συμμετοχή
αξιολογούμενου ή αξιολογητή κατά το διάστημα που τελούσε σε αναστολή καθηκόντων θα πρέπει να σημαίνονται ως «μη έγκυρες» στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, η έκθεση δύναται να επανυποβληθεί σε έντυπη μορφή μόνο από τους συμμετέχοντες -αξιολογούμενο, αξιολογητή/ές- οι οποίοι, κατά το τρέχον Στάδιο δεν τελούν σε αναστολή καθηκόντων, είτε γιατί το διοικητικό μέτρο της αναστολής δεν επιβλήθηκε σε αυτούς ποτέ, είτε γιατί τους επιβλήθηκε αλλά πλέον, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, έχει αρθεί.

Κατ’ εξαίρεση -και προκειμένου να αποφευχθεί το πρόσθετο διοικητικό βάρος- στην περίπτωση που κατά το χρόνο διενέργειας του Ελέγχου Εγκυρότητας όλοι οι συμμετέχοντες -αξιολογούμενος και αξιολογητής/ές- δεν τελούν πλέον σε αναστολή καθηκόντων κι ως εκ τούτου δύνανται να συμπράξουν στην έκθεση αξιολόγησης, προκρίνεται η επιλογή της διατήρησης και άρα μη ακύρωσης της ηλεκτρονικής έκθεσης μόνο εκ του λόγου αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού καλούνται να προσδιορίσουν τις έγκυρες εκθέσεις αξιολόγησης και να επισημάνουν τις εκθέσεις που δεν είναι έγκυρες σε ηλεκτρονική μορφή παραθέτοντας την αντίστοιχη αιτιολογία.

Αφού εντοπιστεί η έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να επισημανθεί ως μη έγκυρη, η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού προβαίνει σε «Ενημέρωση του Δείκτη “Έγκυρη”», προσδιορίζοντας υποχρεωτικά μία από τις δύο «Αιτίες ακύρωσης» από την αναπτυσσόμενη λίστα, και συγκεκριμένα
1) «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή» ή
2) «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή»

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας και καταχώρισης των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, ακολουθεί το στάδιο εξαγωγής των αποτελεσμάτων, το οποίο διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή για όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν επισημανθεί ως ολοκληρωμένες και έγκυρες. Τα αποτελέσματα εξάγονται με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 21 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 34/02-03-2016) και κατόπιν προσδιορίζονται:

α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης που πληρούν τα κριτήρια για υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ),

β) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο ενώπιον της ΕΕΑ,

γ) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση εξέτασης από την ΕΕΑ και δε θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο.

Διευκρινίζεται, ότι οι έγκυρες εκθέσεις αξιολόγησης -οριστικοποιημένες ή μη – θα είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής αξιολόγησης και στους αξιολογούμενους στους οποίους αφορούν, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσής τους σε ψηφιακή μορφή.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη με επείγον χαρακτήρα στις 11 Ιανουαρίου 2022 σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες:

πηγή: aftodioikisi.gr