Κινητικότητα: Κατεπείγουσα εγκύκλιος ΥΠΕΣ προς φορείς (έγγραφο)

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ, παρέχει με νέα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 28 η Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 15ηΔεκεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά:

Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς
προέλευσης, οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή
μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής και συγκεκριμένα στους χρήστες με
ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής». Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4440/2016.
Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία
Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα πρέπει να ενημερώσουν τις αιτήσεις των
υποψηφίων. Προς τούτο, θα μεταβούν στην εφαρμογή «Θέσεις Κινητικότητας» και για
κάθε θέση θα επιλέξουν «Αιτήσεις». Εκεί θα δουν όλους τους υποψηφίους για κάθε
θέση. Για κάθε υποψήφιο θα επιλέξουν «Ενημέρωση» και θα συμπληρώσουν το πεδίο
«Αποδοχή» με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα με το εάν επιλέγεται ο υποψήφιος, τη σειρά
κατάταξης για όσους έχουν «ΝΑΙ», τυχόν παρατηρήσεις και «Ενημέρωση».

Όταν δημοσιευθεί η πράξη μετάταξης ή εκδοθεί η πράξη απόσπασης, οι
χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα μεταβούν στην
«Ενημέρωση Θέσης» και θα ενημερώσουν το πεδίο «Κατάσταση Θέσης» με μία από τις
παρακάτω τιμές:

 Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου: Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται
ο ΑΦΜ του υπαλλήλου που επελέγη και το ΦΕΚ εάν πρόκειται για μετάταξη. Εάν
πρόκειται για απόσπαση συμπληρώνεται με τα στοιχεία της σχετικής πράξης.

 Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου: σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται
«Αιτιολογία Κατάστασης», στην οποία θα επιλεγεί μία τιμή. Στις «Πληροφορίες
Κατάστασης» συμπληρώνεται κάθε απαραίτητη απαιτούμενη πληροφορία που
αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της κινητικότητας, βάσει
των εμφανιζόμενων στο σχετικό πεδίο επιλογών. Με αυτή την ενέργεια η θέση
αποδεσμεύεται.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει με την ένδειξη «Χωρίς Αιτήσεις», τις θέσεις για
τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία αίτηση ή υπεβλήθησαν μεν αιτήσεις, αλλά
απορρίφθηκαν όλες κατά τη φάση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς
προέλευσης. Για τις θέσεις αυτές, δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια από τις
Υπηρεσίες και θα αποδεσμευτούν. Όσες θέσεις μένουν σε κατάσταση «Σε Αξιολόγηση»
παραμένουν δεσμευμένες.

Μετά τη δημοσίευση των πράξεων μετάταξης θα γίνει η διαδικασία
μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Στις περιπτώσεις Απόσπασης, ο φορέας οργανικής
θέσης των υπαλλήλων θα συμπληρώσει στα στοιχεία της καρτέλας τους το πεδίο
«Φορέας Απασχόλησης» με τον φορέα, στον οποίο έγινε η απόσπαση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της
εφαρμογής, παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Απογραφής (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης.
Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2021, καθώς σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016 «12. Σε κάθε περίπτωση, η μη
ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης
ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες
προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

Κατά συνέπεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εντός της
ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, επισημαίνεται ότι όσοι εκ των φορέων
προέλευσης δεν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των προϋποθέσεων μετακίνησης κατά
τη φάση ελέγχου αυτών, καλούνται υποχρεωτικώς να το πράξουν και να χορηγήσουν
τη σχετική βεβαίωση κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας, με την επιλογή του
υπαλλήλου από το φορέα υποδοχής. Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων κατά
το τελευταίο στάδιο, που αφορά την έκδοση της σχετικής απόφασης, είναι υποχρεωτική
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση απόσπασης ή να δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης
και χωρίς αυτήν, δεν δύναται ο φορέας υποδοχής να προβεί σε καμία περαιτέρω
ενέργεια.

Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται τόσο οι φορείς προέλευσης και υποδοχής, όσο
και τα αρμόδια τριμελή όργανα αξιολόγησης, για τον συντονισμό και ολοκλήρωση των
κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών τους, βάσει των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με το νέο έτος θα εκκινήσει ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας
έτους 2022. Ειδικά, η ολοκλήρωση του εν λόγω Β΄ κύκλου πραγματοποιείται με την
έκδοση των αποφάσεων απόσπασης ή την δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως των σχετικών αποφάσεων μετάταξης έως τέλος Φεβρουαρίου. Ειδικά σε
ό,τι αφορά τις δημοσιευτέες πράξεις μετάταξης, το ΦΕΚ θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί
έως τέλος Φεβρουαρίου και όχι να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης, καθώς δεν
προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τις σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία που αφορά στο ΕΣΚ, καθώς και οι σχετικές
εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, είναι αναρτημένα στο http://www.apografi.gov.gr.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα
εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.