Νεό επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στον Δημόσιο Τομέα»

Νεό επιμορφωτικό πρόγραμμα για στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

Στο θεματικό τομέα «Βιώσιμη Ανάπτυξη», διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»

Ομάδα – Στόχος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη υπουργείων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ που είτε ασχολούνται με το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης
κινδύνων στην εργασία, είτε απλώς αποτελούν εργαζόμενους που επιθυμούν να διευρύνουν το πεδίο των γνώσεων τους για τα ζητήματα ΥΑΕ.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα που συνδέονται με το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι :

 Κάθε είδους καθήκοντα στο δημόσιο τομέα
 Σχεδιασμός, προγραμματισμός και παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων για την ΥΑΕ
 Επίβλεψη λήψης και εφαρμογής μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας των εργαζομένων
 Παροχή συμβουλών και ενημέρωσης στους εργαζόμενους
 Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας – Ιατρού Εργασίας και παρακολούθηση του έργου τους
 Τήρηση αρχείων για την ΥΑΕ
 Αρμοδιότητα αναγγελίας εργατικών ατυχημάτων – επαγγελματικών ασθενειών
 Αρμοδιότητες των μονάδων Διοικητικής Μέριμνας

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθώς και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ανασφαλών καταστάσεων, κινδύνων και συσχέτισης προβλημάτων υγείας με την εργασία, αποσαφήνισης ζητημάτων και επίλυσης ερωτημάτων σχετικά με τη εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και υιοθέτησης απλών, συχνά, μέτρων βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες

Θεματικές Ενότητες:

1. Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την ΥΑΕ.
2. Αρμόδιες Υπηρεσίες και Συλλογικά Όργανα για την ΥΑΕ.
3. Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2016-2020.
4. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση.
5. Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ- Υποχρεώσεις εργοδοτών.
6. Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ- Υποχρεώσεις/δικαιώματα εργαζομένων.
7. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου-Παράγοντες κινδύνου-Μέτρα Πρόληψης.
8. Εργατικά Ατυχήματα- Επαγγελματικές Ασθένειες.
9. Κίνδυνοι ανά χώρο/είδος εργασίας.
10. Ειδικές Ομάδες Εργαζομένων.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.