Δημόσιο/ΟΤΑ: Δικαίωμα Υπαλλήλων να μειώνουν τις ώρες εργασίας – Τι προβλέπει ο νέος Νόμος

Το δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας ρυθμίζουν τα άρθρα 55 και 59 του νέου Νόμου 4830/2021 του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. Α’ 169/18.9.2021). Με αυτά προστέθηκαν επιπλέον διατάξεις στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα: – με το αρ.55 « ΔΙΚΑΙΩΜΑ μείωσης ωρών εργασίας », προστέθηκε νέα παράγραφος 1Α στο αρ.51 « Άδειες χωρίς αποδοχές » του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007).- με το αρ.59 « ΔΙΚΑΙΩΜΑ μείωσης ωρών εργασίας », προστέθηκε νέα παράγραφος 1Α στο αρ.58 « Άδειες χωρίς Αποδοχές » του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007). Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η νέα παράγραφος ορίζει τα εξής:

« 1Α.  Οι Υπάλληλοι μπορούν με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της ΠΑΡ.2 να ζητήσουν με Αίτησή τους τη ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τους ΜΕΧΡΙ και 50 %, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι 5 έτη. Με την Αίτηση του ο Υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης Ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται ΜΟΝΟ ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης » ( Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύουσα παρ.2 των ανωτέρω άρθρων και στους δύο Κώδικες, ως ισχύει, ορίζει ότι:

« 2. Στους Υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς Αποδοχές, συνολικής διάρκειας έως 5 ετών, ύστερα από Αίτηση τους και ΓΝΩΜΗ του ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ Συμβουλίου, για ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ». ) Σημειώνεται, τέλος, ότι η παρ.2 του αρ.57 του νέου Νόμου αναφέρει πως: « Η παρ.5 του αρ.37 του ν.3986/2011, περί δυνατότητας μείωσης των ωρών εργασίας του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου, των νπδδ και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. » 

Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4830/2021 ΕΔΩ

πηγή : airetos.gr