Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο Δημόσιο: Τι προβλέπει ο νέος Νόμος

Στην αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου για το προσοντολόγιο – κλαδολόγιο στο Δημόσιο Τομέα προχώρησε η Κυβέρνηση, με το αρ.52 του νέου Νόμου 4830/2021, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο Φ.Ε.Κ. Α’ 169/18.9.2021  .Το άρθρο, σύμφωνα με την Έκθεση που συνόδευε τη σχετική Τροπολογία, αντιμετωπίζει «το φαινόμενο του κατακερματισμού των κλάδων προσωπικού στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση». 

Tο νέο άρθρο αφορά τους Φορείς που υπάγονται στην παρ.1 του αρ.2 του ν.4765/2021. Εκεί ρητώς αναφέρονται στην περ.γ’ «οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους». Αναλυτικότερα λοιπόν, ψηφίστηκαν και ισχύουν ως αρ.52 του ν. 4830/2021, τα εξής:

« 1] Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία για όλους ή για μερικούς Φορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην παρ.1 του αρ.2 του ν.4765/2021 οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. Με το διάταγμα του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω Φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους Φορείς της παρ.3. 

2] Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του αρ.77 του ν.4674/2020 παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των Φορέων της παρ.1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών Έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του Διατάγματος της παρ.1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3] Εντός 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ του Διατάγματος της παρ.1, οι Φορείς ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του αρ.16 του ν.4440/2016. Νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Διάταγμα της παρ.1. 4] Από τη θέση σε ισχύ του Διατάγματος της παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ: α) το π.δ. 37α/1987, β) το π.δ. 22/1990, γ) το π.δ. 50/2001 και δ) η παρ.6 του αρ.21 του ν.2738/1999. » 

O Νόμος 4830/2021 οι νέες διατάξεις για Δήμους και Περιφέρειες (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο 18/9 το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη 15/9. Περιλαμβάνει τελικά 72 άρθρα, ενώ είχε κατατεθεί στη Βουλή με μόλις 52 άρθρα και τεθεί στη δημόσια διαβούλευση με ακόμα λιγότερα (συγκεκριμένα με 42).Επισημαίνεται ότι το θέμα του Νομοσχεδίου, που ήταν τα ζώα συντροφιάς, αφορούν τελικά μόνο τα 47 από τα 72 άρθρα (το Μέρος Α’, άρθρα 1 έως και 47)Όλα τα υπόλοιπα είναι πρακτικά ένα “Νομοσχέδιο – σκούπα”, με κάθε λογής λοιπές διατάξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των ρυθμίσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ υπάρχουν άρθρα που αφορούν και γενικότερα τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Ο AIRETOS.GR κωδικοποιεί σε τίτλους τις βασικότερες από αυτές:- Με το αρ.48 άλλαξε ο ορισμός της έννοιας «Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».- Με το αρ.49 θα δεσμεύονται τα Δημοτικά / Περιφερειακά Συμβούλια  από τις Οικονομικές Επιτροπές για τα δάνεια του “ Τρίτσης”.- Το αρ.50 τροποποίησε το νομικό πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ΟΤΑ  . Με απλά λόγια, η έναρξη εφαρμογής του περίφημου “Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ” αναβλήθηκε κατά ένα τρίμηνο.- Με το αρ.51 δόθηκε παράταση στο νομικό πλαίσιο για τη δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων από Δήμους προς αθλητικά σωματεία  . Υπογραμμίζεται ότι η παράταση δόθηκε αναδρομικά, από τη λήξη ισχύος της σχετικής δυνατότητας των Δήμων (είχε λήξει στις 30 Ιουνίου).- Το αρ.52 αφορά το προσοντολόγιο – κλαδολόγιο του προσωπικού των Φορέων του Δημοσίου.- Το αρ.53 ρυθμίζει τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.- Τα αρ.54 και 58 έχει ως αντικείμενο την άδεια απουσίας του πατέρα – Υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου.- Τα αρ.55 και 59 ρυθμίζει τη δυνατότητα των Υπαλλήλων να μειώνουν τις ώρες εργασίας μέχρι και 50%.- Τα αρ.56 και 60 αφορούν την άδεια άνευ αποδοχών και τις διευκολύνσεις Υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.- Με το αρ.62 δόθηκε παράταση στο “Θησέα”. Υπογραμμίζεται ότι η παράταση δόθηκε αναδρομικά από την Πρωτοχρονιά.- Το αρ.63 μείωσε κατακόρυφα τα πρόστιμα των Υποψήφιων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019  , με αναδρομική ισχύ από την 25η Μαρτίου 2019.- Με το αρ.64 τροποποιήθηκε το νομικό πλαίσιο για τις Προγραμματικές Συμβάσεις την Τοπικής Αυτοδιοίκησης.- Με το αρ.65 επέρχεται μείωση εσόδων των ΔΕΥΑ, καθώς απάλλαξαν ορισμένες επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής του αναφερόμενου στο άρθρο ειδικού τέλους υπέρ των ΔΕΥΑ.- Με το αρ.66 ξανανοίγει η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά. – Το πολυσυζητημένο αρ.67, όπως έχει αναδείξει ο AIRETOS.GR, νομιμοποίησε («θεωρούνται νόμιμες») αναδρομικά και τελείως γενικόλογα όλες τις συνεδριάσεις των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα της πανδημίας είτε διά περιφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης, είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (βλ. αναλυτικότερα εδώ  ).- Το αρ.69 αφορά τις θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. Α’ 169/18.9.2021 με το νέο Νόμο 4830/2021.

πηγή: airetos.gr