Σχολικές Καθαρίστριες: Το ΥΠΕΣ ζητά άμεσα στοιχεία από τους Δήμους (Εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε Έγγραφο στους Δήμους την 11η Αυγούστου, με το οποίο ζητά να του δώσουν άμεσα συγκεκριμένα στοιχεία των Αποφάσεων των Οικονομικών Επιτροπών τους, αναφορικά με την κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν για τις προσλήψεις συμβασιούχων καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ο επιτακτικός και επείγον χαρακτήρας του ζητήματος, καθώς το Υπουργείο τονίζει στην κεφαλίδα του Εγγράφου (και μάλιστα με κεφαλαία και bold και υπογραμμισμένα):  «ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

Κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23.7.2021 (Β’ 3352) Υπουργική Απόφαση  , με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κάθε Δήμου κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

Ενόψει δε των ορίων που τίθενται εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ  , με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ατόμων με παράθεση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους (από τον πολλαπλασιασμό των οποίων προκύπτει η κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης).

Το Υπουργείο λοιπόν, «για την αποτύπωση των ειδικότερων δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό που θα προσληφθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2021-2022», ζητά την «άμεση παροχή» των στοιχείων που καταγράφονται στο Ερωτηματολόγιο / Πίνακα του Εγγράφου. Οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το αρχείο και να το αναρτήσουν βάσει των αναλυτικών οδηγιών.

«Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί, ΑΜΕΣΑ» επισημαίνει το Υπουργείο.

Με το Ερωτηματολόγιο αναζητούνται στοιχεία ως προς τον αριθμό και τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των Υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν στο πλαίσιο των καθοριζομένων στην εγκριτική Απόφαση, διακριτά ανά ομάδα ατόμων με τον ίδιο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης (π.χ 5 άτομα 5ωρης απασχόλησης, 3 άτομα 6,5ωρης απασχόλησης κλπ).

Ακολουθούν τα σχετικά:

– το αριθμ. 60392/11.8.2021 Έγγραφο

– το Ερωτηματολόγιο/Πίνακας 

airetos.gr