Κυβέρνηση Μητσοτάκη / Σε δόσεις η ιδιωτικοποίηση των αναπτυξιακών οργανισμών

Με μία ακόμα πρόχειρη και κακή νομοθέτηση μέσω τροπολογιών η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το ζήτημα της στελέχωσης των νέων αναπτυξιακών οργανισμών

Σε δόσεις συντελείται το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης μέσω των αναπτυξιακών οργανισμών των ΟΤΑ, πράγμα που αποδεικνύει και την προχειρότητα της νομοθέτησης επί ημερών Μητσοτάκη, που έχει εμφανιστεί ως διαπρύσιος κήρυκας της «αριστείας» του επιτελικού κράτους.

Αυτή τη φορά, με προσφάτως ψηφισθείσα τροπολογία, τακτοποιείται το μόνιμο προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών των ΟΤΑ, οι οποίες μετατράπηκαν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς και συνήψαν συμβάσεις με αυτούς τους εργαζόμενους έως τη 12η Οκτωβρίου 2020, οπότε πέρασε η δεύτερη κατά σειρά νομοθετική ρύθμιση για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς (Ν. 4735/2020).

Βέβαια στην αρχική ρύθμιση του Ν. 4674/2020 αναφέρεται ότι για τη στελέχωση των αναπτυξιακών οργανισμών απαιτείται η έγκριση από τη γενική συνέλευση μετόχων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΥΕ), με βάση τον οποίο συγκροτείται η δομή των αναπτυξιακών οργανισμών και καθορίζονται και οι θέσεις εργασίας.

Παράλληλα προβλέπεται η «κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ με απόσπαση υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαχείριση, παρακολούθηση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που ασχολείται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Επίσης προβλέπεται η απόσπαση υπαλλήλων για διάρκεια δύο ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, όπως και η απόσπαση υπαλλήλων της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Α.Ε.

Ακολούθως στον Ν. 4735/2020 αναφέρεται ότι «μετά τη μετατροπή της αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε αναπτυξιακό οργανισμό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός αναλαμβάνει και την υποχρέωση για το προσωπικό που υπηρετούσε στην αναπτυξιακή εταιρεία, αλλά στη συγκεκριμένη διάταξη δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις.

Με την τελευταία, λοιπόν, διάταξη που πέρασε υπό μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κτηματολογίου, τακτοποιείται μετά από εννέα μήνες το ζήτημα των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούσαν ως τακτικό προσωπικό σε αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες μετατράπηκαν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Είναι απορίας άξιον γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που επικαλείται την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του επιτελικού κράτους, παρέλειψε να θεσμοθετήσει από την αρχή αυτή τη ρύθμιση για το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών που θα μετατραπούν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Απορία προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ και περιορίζεται από την περίοδο του Μαρτίου του 2020 έως τη 12η Οκτωβρίου του 2020 έως το χρονικό όριο για τη μετατροπή των εταιρειών σε οργανισμούς. Κι αυτό τη στιγμή που έχει προηγηθεί ρύθμιση με την οποία έχει δοθεί παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου του 2021 για τη σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού ή προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών.

Πρόκειται για ακόμη μία πρόχειρη και κακή νομοθέτηση, καθώς με την τελευταία ρύθμιση που αφορά το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να καλύψει το ζήτημα της στελέχωσης των νέων αναπτυξιακών οργανισμών. Σημειωτέον ότι η στελέχωσή τους συνιστά προϋπόθεση για την ισόρροπη σχέση των δύο μερών, δηλαδή των αναπτυξιακών οργανισμών που θα συμβληθούν μέσω προγραμματικής σύμβασης με κάποιον ΟΤΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση για το προσωπικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση – σταθμό του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσίευσε την 14η Ιουλίου 2021 αποκλειστικά Η ΑΥΓΗ. Σε αυτή την απόφαση γίνεται ειδική αναφορά στην «ισόρροπη» και «νόμιμη» συνεργασία των δύο μερών στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που σχετίζεται με τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσής της.

Εξάλλου αυτός ήταν, μεταξύ άλλων, και ο λόγος που το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε επίπεδο Τμήματος, απέρριψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του αναπτυξιακού οργανισμού Εύδημος Α.Ε. και του Δήμου Χερσονήσου, μιας και ο πρώτος θα παρείχε προσωπικό που δεν ανήκε στα τακτικά του στελέχη αλλά θα εκτελούσε καθήκοντα δημοτικών υπαλλήλων. Ο δε δήμος θα παρείχε όλη την υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να λειτουργήσει η Οικονομική του Υπηρεσία μέσω της μίσθωσης προσωπικού από τον αναπτυξιακό οργανισμό!

πηγή – ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ