Η προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας πειθαρχικό παράπτωμα στο Δημόσιο

Στην εποχή του #MeToo μπαίνει και το Ελληνικό Δημόσιο με την πρόβλεψη ειδικών πειθαρχικών κανόνων που θα εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που υποπίπτουν σε πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο. Πράγματι, στον πρόσφατο ν. 4795/2021 προβλέφθηκε πλαίσιο ελέγχου τέτοιων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ειδικότερα, όπως αναλύει σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το epoli.gr με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4795/2021 προστέθηκε στο ν. 3528/2007 (Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) ως νέο πειθαρχικό παράπτωμα «η οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας». Μάλιστα προβλέπεται ως επιβαρυντική περίσταση, δηλαδή περίσταση που επαυξάνει την επιβλητέα πειθαρχική κύρωση, «η τέλεση των πράξεων αυτών σε βάρος ανηλίκων ή και η τέλεση των πράξεων αυτών από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων».

Ως κύρωση για το ανωτέρω πειθαρχικό παράπτωμα προβλέφθηκε ότι μπορεί, σύμφωνα με το Νόμο, να επιβληθεί ακόμα και η ποινή της οριστικής παύσης, ενώ σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί η τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος, η ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη της προσωρινής παύσης.

Εξάλλου, αναφορικά ειδικά με τους εκπαιδευτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε σχολεία και ενέχονται σε πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι έως σήμερα διώκονταν πειθαρχικά για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης συμπεριφοράς του Υπαλληλικού Κώδικα, ο ν. 4795/2021 προβλέπει την κατάργηση της εν λόγω περίπτωσης, υπό την έννοια ότι πλέον αυτή η κατηγορία πειθαρχικών παραβατών θα διώκεται πειθαρχικά με βάση τις νέες διατάξεις.

Εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών ή υπαλλήλων που υπηρετούν σε σχολεία, οι οποίες έχουν ασκηθεί για αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά, συνεχίζουν ως πειθαρχικές διώξεις για το νέο πειθαρχικό παράπτωμα της προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας και -εφόσον τα παραπτώματα αφορούν ανηλίκους- υπό την επιβαρυντική περίπτωση που προβλέπει ο ν. 4975/2021.

Επιπλέον, με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 προβλέπεται ότι τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Με άλλα λόγια, υπάλληλοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τίθενται αυτοδικαίως σε αργία από την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο.

πηγή