Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Σχετικά με την καθημερινή αποστολή παρουσιολογίου από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200  Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υ πουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρ χές). 

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος ΕΜΔΥ ΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ σχετικά με το θέμα, εκφράζουμε την αντίθεσή μας με μια  ακόμη γραφειοκρατική και άσκοπη πρόσθετη διαδικασία ελέγχου των υπαλλή λων του Υπουργείου Πολιτισμού γενικά, αλλά και ειδικότερα των Διπλωματού χων Μηχανικών. 

Υπενθυμίζουμε, για ακόμη μια φορά ότι, για την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου  και, κατ’ επέκταση, όλων των Υπηρεσιών του, θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες για: – τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών, καθώς επίσης και την απλούστε υση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, έτσι ώστε οι δομές του Υπουργείου να δου λεύουν απρόσκοπτα για το κοινό συμφέρον, όσον αφορά στο τεράστιο έργο που προσ φέρει το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και για την όσο το δυνατόν καλύ τερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τα αρμόδια όργανά του. 

– την ενίσχυση των Υπηρεσιών με την πρόσληψη μονίμου προσωπικού, μιας και  οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, όπως και όλες οι αντίστοιχες, είναι αποδεκατισμένες, με απο τέλεσμα οι εν ενεργεία υπάλληλοι να καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πέρα από τον προβλεπόμενο εργασιακό τους χρόνο. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις αναφορές της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος  ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ, οι περισσότερες Υπηρεσίες, με ραχοκοκαλιά τους  Διπλωματούχους Μηχανικούς, καλούνται να φέρουν εις πέρας πλήθος εμβληματικών  έργων του Υπουργείου (λ.χ. την ανάδειξη και αξιοποίηση του πρώην Βασιλικού τήματος  Τατο ου). 

Τονίζουμε ότι, στις δύσκολες στιγμές που ζούμε και στις υπερ-προσπάθειες που γί νονται από όλους τους υπαλλήλους-στελέχη, μηδενός εξαιρουμένου, περισσεύουν  οι γραφειοκρατικοί και αναχρονιστικοί έλεγχοι που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Δεν 

είναι δυνατόν, μέσα στο φόρτο εργασίας του κάθε Προϊσταμένου, να προστεθεί μια ακό μη άσκοπη και αχρείαστη ελεγκτική διαδικασία. Υπενθυμίζουμε, για άλλη μια φορά, ότι  οι Προϊστάμενοι κάθε Υπηρεσίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πα ρουσία των υφισταμένων τους και δεν χρειάζεται κανενός άλλου είδους ελεγ κτικός μηχανισμός. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι τέτοιου είδους έλεγχοι, ακόμη  και στην «ελεύθερη αγορά», είναι τροχοπέδη για την παραγωγικότητα και την εμπισ τοσύνη, όπως και να την φαντάζεται ο καθένας από εμάς. 

Είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή, μέσα και στην εν εξελίξει πανδημία, να αναθεωρή σουμε τις σκέψεις και τις προτεραιότητες μας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους δημο σίους υπαλλήλους, οι οποίοι, τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν πραγματικά υποστεί συρ ρίκνωση του μισθού τους κατά 50% περίπου, ενώ συνεισφέρουν εργασιακά σχεδόν το  

διπλάσιο.  

Τέλος, ας μη ξεχνάμε ότι το βάρος του ελέγχου της πανδημίας το πήρε σχεδόν εξ  ολοκλήρου το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως επίσης και τομείς του ευρύτερου δημό σιου τομέα (συμπεριλαμβανομένου και του ΥΠΠΟΑ), που ήταν οι κυριότεροι – και ίσως  μοναδικοί – μοχλοί για να μην καταρρεύσει η δομή της ελληνικής κοινωνίας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε τη μη εφαρμογή της συγκεκριμένης  γραφειοκρατικής διαδικασίας, διότι είμαστε βέβαιοι ότι, τόσο η ηγεσία όσο και  οι υπάλληλοι, αποσκοπούν στο κοινό συμφέρον του ΥΠΠΟΑ.