Το ΥΠΕΣ για τη βλάβη υγείας Υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Για το άρθρο 30 του ν.4735/2020, που ισχύει από την 12η Οκτωβρίου, ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, σε Εγκύκλιο που εξέδωσε στις 15 Φεβρουαρίου.

Με το αρ.30 του ν.4735/2020 προστέθηκαν στο αρ.57 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (δηλαδή στο ν.3528/2007), νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

« 5. α) Σε περίπτωση που Υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, με αιτιολογημένη Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης ή του επικεφαλής της Αρχής, αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας του Υπαλλήλου από τον Φορέα στον οποίον υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο Φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό Φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου Υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ.α’, ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή Υπαλλήλου που έχει εξαντλήσει τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια, η απουσία για τον λόγο της περ.α’ αποτελεί δικαιολογημένη αναρρωτική άδεια που αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.  Η ως άνω αναρρωτική άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του Υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του παρόντος.

6. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των Υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 5α, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας ».

Να σημειωθεί ότι η Εγκύκλιος έχει αποδέκτες και τους ΟΤΑ Β’  βαθμού, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/145/οικ.2783/15.2.2021 Εγκύκλιος.

ΠΗΓΗ