Προσωπικά δεδομένα: Νέες οδηγίες για την υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τις νέες οδηγίες της για την υποβολή καταγγελίας παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να χειρίζεται καταγγελίες και να ερευνά, αν χρειαστεί και από κοινού με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει η Αρχή, δικαίωμα καταγγελίας έχουν:

  • Τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν στην Ελλάδα τη συνήθη διαμονή τους ή τον τόπο εργασίας τους ή η Ελλάδα είναι ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αναθέσουν σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί νομίμως, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς που είναι γενικού συμφέροντος και δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή για λογαριασμό τους.
  • Οι συνδρομητές ή χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ανεξάρτητα αν είναι φυσικά πρόσωπα), αποκλειστικά για ζητήματα παραβιάσεων της ειδικότερης νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος υποβολής της καταγγελίας. Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, οι καταγγέλλοντες μπορούν να υποβάλλουν την καταγγελία τους στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Αρχής πραγματοποιείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του taxisnet.

Όπως επισημαίνει μάλιστα η Αρχή, συνιστάται η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής για την υποβολή καταγγελίας καθότι συμβάλλει σημαντικά στη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών.

Παρέχει στους χρήστες απλό και δομημένο τρόπο για την ορθή και πλήρη εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών με δυνατότητα εύκολης τροποποίησης/συμπλήρωσής τους. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας των απαιτούμενων πληροφοριών επιτρέπει την ταχύτερη αξιολόγηση και δρομολόγηση της καταγγελίας.

Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, οι υπόλοιποι τρόποι υποβολής καταγγελίας, ήτοι μέσω ταχυδομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοπροσώπως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή, και σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν είναι δυνατή η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής.

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της καταγγελίας στην Αρχή γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή των αντίστοιχων ανά περίπτωση εντύπων.

Σε κάθε έντυπο υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση, ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν ή δεν συμπληρωθούν σωστά, ή χρησιμοποιηθεί άλλο έντυπο με το οποίο δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, η Αρχή έχει δικαίωμα να μην επιληφθεί της καταγγελίας. Στο τέλος κάθε εντύπου καταγγελίας υπάρχουν σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

Οι υποβληθείσες καταγγελίες που είναι αόριστες, προδήλως αβάσιμες, ή υποβάλλονται καταχρηστικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ή ανωνύμως ή δεν περιέχουν τα αιτούμενα στοιχεία, όπως προδιαγράφονται στα πρότυπα έγγραφα καταγγελίας, μπορούν να τίθενται από την Αρχή στο αρχείο.

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες στο dpa.gr