«Το Νέο έντυπο E13 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για διανομείς προϊόντων και αντικειμένων»

Στο πλαίσιο της διασφάλισης και της τήρησης των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως αυτών που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, για  τους εργαζομένους  που  κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων, χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα,  προβλέφθηκε με  το άρθρο 55 του Ν. 4611/2019(παρ. 1) ενίσχυση της προστασίας αυτής της κατηγορίας εργαζομένων.          

Σύμφωνα με τον εν λόγω άρθρο, όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προαναφερόμενου άρθρου προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 49091/Δ1.14744/4-12-2020 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την Απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ΄αριθ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019(ΦΕΚ 3520Β΄/19.09.2019-ΔΕΝ 2019 σελ. 1334) απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ και προβλέπεται το νέο έντυπο Ε13: «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2696/199, Α΄57) για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων».

Το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες που θα χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (διανομείς)  για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν, έως 20 Δεκεμβρίου 2020(παρ. 2) , (μεταβατική περίοδος) το έντυπο Ε13 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τα μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά έως 20/12/2020 οι εργαζόμενοι για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

Μετά την 20η Δεκεμβρίου 2020, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει το έντυπο Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος, πριν από τη χρήση αυτή(παρ. 3) .

Επίσης ο εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα το έντυπο Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που έχει καταχωρισθεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης από τον εργαζόμενο, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία λήξης της χρήσης αυτής.

Σύμφωνα με την από 17.12.2020 ανακοίνωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η μεταβατική περίοδος παρατείνεται έως και τις 10/1/2021, λόγω του μεγάλου αριθμού των καταχωρίσεων. Συνοπτικά, η διαδικασία υποβολής εντύπου έχει ως εξής:

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr με τους κωδικούς πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ).

Επιλογή του μενού ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ > Δηλώσεις Χρήσης Μοτοποδηλάτου-Μοτοσυκλέτας > Εισαγωγή.

Στη συνέχεια, αφού επιλεγεί το Παράρτημα και ως Είδος Εντύπου το «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας», γίνεται κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

Τέλος, συμπληρώνονται τα στοιχεία των ενοτήτων:

    Επιχείρηση-Παράρτημα

    Εργοδότης-Νόμιμος εκπρόσωπος

    Στοιχεία μηχανής/μηχανών

Το έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας», αφού υποβληθεί, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

Σε περίπτωση παρελεύσεως(παρ. 4) των προβλεπομένων προθεσμιών, το έντυπο Ε13 δύναται να κατατεθεί με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής  των εντύπων του άρθρου 2  της αριθμ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019(παρ. 5) Υπουργικής Απόφασης.

Η υιοθέτηση αυτού του νέου θεσμικού εργαλείου αποσκοπεί  αφενός μεν στην  προώθηση  ενός  μοντέλου ανάπτυξης με βασική συνισταμένη τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, αφετέρου δε  στη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων. Συνιστά το μέσον ελέγχου των προβλεπομένων στο άρθρο 56 του Ν. 4611/2019(παρ. 6) . Σε αυτό αναφέρεται   η υποχρέωση του εργοδότη α) να συντηρεί το όχημα, εφόσον είναι ιδιόκτητο, β) να παρέχει εξοπλισμό ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζομένους διανομείς και  γ) να καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ποσού ίσου τουλάχιστον προς το δεκαπέντε τοις εκατό(παρ. 7) (15%) του νομίμου κατωτάτου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, όταν το όχημα που χρησιμοποιείται ανήκει στην ιδιοκτησία των εργαζομένων(παρ. 8) .

Ο σκοπός των ανωτέρω είναι διττός, να διασφαλίζεται η συντήρηση του οχήματος για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα λόγω πλημμελούς συντηρήσεως και να προστατεύεται ο μισθός της ανωτέρω κατηγορίας εργαζομένων ώστε να μην υπολείπεται από τα κατώτατα καθορισμένα όρια(παρ. 9) .

Ευγενία Παναγιωτακοπούλου-Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων,

Προϊσταμένη του ΤΣΕΕΣ της ΠΔΕΕΣ Αθηνών


(παρ. 1) Ν. 4611/2019, «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων», (ΦΕΚ 73Α’/17.05.2019-ΔΕΝ 2019 σελ. 678).

(παρ. 2) Παρ. 5 του άρθρου πρώτου της ΥΑ 49091 /Δ1. 14744/4-12 2020 (ΦΕΚ 5474 Β’/11-12-2020-ΔΕΝ 2020 σελ. 967).

(παρ. 3) Περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 «προθεσμίες» της  Υ.Α. 40331/Δ1.13521/13-9-2019  (ΦΕΚ 3520Β΄/19.09.2019) & Παρ. 5 του άρθρου πρώτου της ΥΑ 49091 /Δ1. 14744/4-12 2020 (ΦΕΚ  5474 Β’/11-12-2020).

(παρ. 4) Παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ΥΑ 49091 /Δ1. 14744/4-12 2020 (ΦΕΚ 5474 Β’/11-12-2020-ΔΕΝ 2020 σελ. 1967).

(παρ. 5) Υ.Α. 40331/Δ1.13521/13.09.2019, «Επανακαθορισμός  όρων  ηλεκτρονικής  υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).», (ΦΕΚ 3520Β΄/19.09.2019-ΔΕΝ 2019 σελ. 1334).

(παρ. 6) Ν. 4611/2019, «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων», (ΦΕΚ 73Α’/17.05.2019-ΔΕΝ 2019 σελ. 678).

(παρ. 7) Εγκύκλιος 29613/1754/2019 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.  Αλληλεγγύης, με θέμα την εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019): Ο υπολογισμός του ποσοστού 15% γίνεται με βάση τον εκάστοτε νόμιμο κατώτατο μηνιαίο μισθό ή την αντίστοιχη προκύπτουσα αναλογία σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν δικαιούμενη προσαύξηση προϋπηρεσίας ή το γεγονός ότι ο εργαζόμενος αμείβεται βάσει δεσμευτικής ΣΣΕ/ΔΑ ή με ευνοϊκότερο όρο ατομικής σύμβασης εργασίας και ανεξαρτήτως της υπαλληλικής ή εργατοτεχνικής ιδιότητας του μισθωτού. Βλ. ΔΕΝ 2019 σελ. 924.

(παρ. 8) Εγκύκλιος 29613/1754/2019 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.  Αλληλεγγύης, με θέμα την εφαρμογή του άρθρου 56 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019): Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται πλέον του νομίμου/συμφωνηθέντος μισθού ή ημερομισθίου, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται αποκλειστικά οι εργαζόμενοι με τα έξοδα χρήσης και τα έξοδα της επιβεβλημένης συντήρησης του οχήματος κατά την χρήση του για λογαριασμό της εργοδότριας επιχείρησης. Δεδομένου του ανωτέρω σκοπού για τον οποίο καταβάλλεται η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης, δεν έχει τον χαρακτήρα μισθού ούτε συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών, καθώς δεν αποτελεί παροχή που δίνεται ως αντάλλαγμα της εργασίας, ενώ δεν υπόκειται και σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπώς, δεν υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.

(παρ. 9) Σχετικό και το Εγγρ. 67315/19-ΔΕΝ 2019 σελ. 117 και η νεώτερη Εγκύκλιος 45628/20-ΔΕΝ 2020, τεύχος 1769 σελ. 1883, Βλ και Σημείωμα Ν. Πατσουράκη στο ΔΕΝ 2020 σελ. 809.

http://www.den.gr/