Κορωνοϊός: Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών (έγγραφο)

Νέα εγκύκλιο με θέμα τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά:

EGKYKLIOS

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –25ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.:Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας(βλ. Παράρτημα).

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίωνσας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 (ΦΕΚ Β ́ 5350) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00»,Στις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται εκ νέου τα εξής: «1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:(…)Α/ΑΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.Δημόσιες υπηρεσίες

●Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

●Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

●Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον

Για τα ανωτέρω μέτρα, οδηγίες έχουν δοθεί ιδίως με την αρ. 24ηεγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (βλ.Παράρτημα). Ως προς τις βεβαιώσεις κίνησης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος των σχετικών μέτρων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΚΥΑ και βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί σχετικώς. Οι λοιπές οδηγίες που έχουν παρασχεθεί κυρίως με την 24ηεγκύκλιο και τις προηγούμενες σχετικώς αναφερόμενες σε αυτήν ισχύουν και για την περίοδο ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ. Δεδομένων των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, σε συνέχεια των αρ. 21 και 24 σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, με τις οποίες κρίθηκε απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ ́ εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β ́684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2020. Βάσει των ανωτέρω, εκλογές οι οποίες έχουν οριστεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μέχρι και την 14η/12/2020, θα πρέπει να αναβληθούν με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21ηεγκύκλιο.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, http://www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -Ανθρώπινο Δυναμικό».

2ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟH Προϊσταμένη του ΤμήματοςΓραμματείας και Παροχής ΠληροφοριώνΤου Υπουργείου ΕσωτερικώνΜαρίνα Χρύση