Εγκύκλιος: Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020

Σε συνέχεια ανάρτησης των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με
μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, παρατίθενται με την παρούσα βασικές οδηγίες για την
υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020.
Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την
μετάταξη του σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη
αναγκών από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020.
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο
σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς
TAXISnet που ήδη διαθέτουν.
Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της
εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του κύκλου κινητικότητας και να
υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 42 του ν.4674/2020,
οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και
τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί
να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020.
Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των θέσεων με κριτήρια:

 τον κωδικό της θέσης
 τον φορέα της θέσης
 τη μονάδα της θέσης
 τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (δήμο)
 τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση)
 την εργασιακή σχέση
 την κατηγορία εκπαίδευσης
 τον κλάδο
 το γενικό περίγραμμα
Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση
για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και προσωρινή κάλυψη
αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής
φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του
υπαλλήλου όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας
το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.
Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης
ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της
αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί,
εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή
τροποποιητικής δήλωσης.
Αν τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία του
ενδιαφερομένου υπαλλήλου με την Διεύθυνση Προσωπικού, στην οποία υπάγεται, για την
επικαιροποίησή τους.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής
παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής στη
διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και προκειμένου να καταστεί λυσιτελής η
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, παρακαλείσθε για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο hrm@ypes.gov.gr.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

εγκύκλιος.pdf