ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την
αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της
Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους – Υποβολή Εκθέσεων
Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’- Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης από
τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-2020 (ΑΔΑ:
Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια της
αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 –
Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ – Υποβολή ΑπόψεωνΑντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους – Δυνατότητα
διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων
ερωτηματολογίων» και της παράτασης που δόθηκε στους αξιολογητές Α’ για την
πραγματοποίηση της Συμβουλευτικής Συνέντευξης, σας ενημερώνουμε σχετικά με την
αναπροσαρμογή των επιμέρους χρονικών διαστημάτων διενέργειας της ηλεκτρονικής
αξιολόγησης, καθώς και για τις ενέργειες αξιολογούμενων και Αξιολογητών Α’ που αφορούν
στο τρέχον στάδιο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους
2019.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της συμπλήρωσης των στοιχείων της Συμβουλευτικής
Συνέντευξης στις εκθέσεις αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι
Αξιολογούμενοι να διατυπώσουν τη συναίνεσή τους καθώς ή/και τυχόν απόψειςαντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Στη συνέχεια οι Αξιολογητές Α’
καλούνται με τη σειρά τους να προβούν στη βαθμολόγηση των «Κριτηρίων
αξιολόγησης» και σε οριστική υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης.
Περαιτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να
παρακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης, ιδίως αναφορικά με τυχόν εκκρεμότητες
που ενδέχεται να προκύπτουν σε κάθε στάδιο. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι εξακολουθεί να

παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας διορθώσεων από τις Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού στις φόρμες ορισμού αξιολόγησης, εφόσον συντρέχουν οι
απαραίτητες προϋποθέσεις.


Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων
Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της
αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:


 Από 15/7/2020 έως 25/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού
εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της
συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
 Από 28/9/2020 έως 16/10/2020 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση
της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή
αρμοδίως.
 Από 19/10/2020 έως 31/12/2020 ο Αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση
της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή
αρμοδίως Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:
 από 19/10/2020 έως 6/12/2020 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική
Συνέντευξη και συμπληρώνει τα Βασικα Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα
αξιολόγησης.
 από 7/12/2020 έως 13/12/2020 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις/Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.
 από 14/12/2020 έως 31/12/2020 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη
βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά.
Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, για λεπτομερή ενημέρωση
αναφορικά με τα επόμενα στάδια διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την
αξιολογική περίοδο του έτους 2019.

εδώ η εγκύκλιος.pdf

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ

272343390_Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ

Επιστολή ΑΔΕΔΥ – Συνέχιση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση

Επιστολή ΑΔΕΔΥ – Συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση για το 2019