Πίνακας Αποζημίωσης Εργατοτεχνιτών

(όπως ισχύουν με την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 3, N. 3899/2010)

Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 έως 1 έτος0 ημερομίσθια
1 έτος έως 2 έτη7 ημερομίσθια μικτά + 1/6
2 έτη έως 5 έτη15 ημερομίσθια μικτά + 1/6
5 έτη έως 10 έτη30 ημερομίσθια μικτά + 1/6
10 έτη έως 15 έτη60 ημερομίσθια μικτά + 1/6
15 έτη έως 20 έτη100 ημερομίσθια μικτά + 1/6
20 έτη έως 25 έτη120 ημερομίσθια μικτά + 1/6
25 έτη έως 30 έτη145 ημερομίσθια μικτά + 1/6
30 έτη και άνω165 ημερομίσθια μικτά + 1/6