Δικαίωση προϊσταμένης τμήματος από μετακίνηση σε χαμηλόβαθμη θέση

Άκρως σημαντική εξέλιξη στην προστασία των προϊσταμένων τμήματος επέφερε η υπ’ αριθμ. 187/2020 πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, υπάλληλος που της είχαν ανατεθεί,επί μακρό χρονικό διάστημα, καθήκοντα προϊσταμένης τμήματος σε υπηρεσία του Δημοσίου, με επανειλημμένες ανανεώσεις της θητείας της, ήρθε αντιμέτωπη με παράνομη πράξη μετακίνησης, η οποία έκρινε την αναγκαιότητα να μετακινηθεί η εν λόγω υπάλληλος από τη θέση ευθύνης, που κατείχε επί σειρά ετών, σε θέση απλής υπαλλήλου.

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, ότι η αυτεπάγγελτη, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας,  μετακίνηση προϊσταμένου σε ανομοιόβαθμη θέση συνιστά σφοδρή και πρόδηλη παραβίαση των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, ανεξαρτήτως των λόγων που πρόβαλλε η Διοίκηση ως αιτιολογία της αλλαγής της υπηρεσιακής κατάστασης της εν λόγω υπαλλήλου. Επιβεβαιώθηκε δε, ότι μια τέτοια απόφαση μετακίνησης υποκρύπτει κατ’ ουσίαν υποβιβασμό του υπαλλήλου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανεκτός από την έννομη τάξη, όπως αναδείξαμε και στην υπερασπιστική μας γραμμή, στα πλαίσια χειρισμού της υπόθεσης.

Με τον παραπάνω σκεπτικό η απόφαση δικαίωσε την υπάλληλο ακυρώνοντας τη δυσμενή για αυτήν παράνομη απόφαση μετακίνησης. Σημειωτέον δε, ότι κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου δεν χωρεί έφεση, καθώς το αρμόδιο Δικαστήριο κρίνει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Διοίκηση, που παραβίασε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οφείλει να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την δικαστική απόφαση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση γεννάται ευθύνη αποζημίωσης αλλά επιπλέον απειλούνται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.

Τέλος δε, παρατηρείται ως ένα σύνηθες φαινόμενο, αρκετοί Τμηματάρχες να καθαιρούνται και να μετακινούνται σε θέσεις απλών υπαλλήλων. Η εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές και ο υπάλληλος δεν μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή τους, καθώς θα υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, ζημιώνουν όχι μόνο υλικά τον υπάλληλο, ο οποίος αποστερείται του επιδόματος ευθύνης, αλλά επιπλέον και ηθικά. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου ενδυναμώνει την προστασία της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων.

Της Μαριάννας Κατσιάδα *Δικηγόρος – Δημοσιολόγος*

Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας Γιάννης Καρούζος και Συνεργάτες*