Διάταξη πλυντήριο νομιμοποιεί αναδρομικά προμήθειες νοσοκομείων

του Γρηγόρη Θεοδωράκη
Με διάταξη που «εμφιλοχώρησε» σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με κυρώσεις ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, προβλέπεται ότι:
«Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52)».
Η διάταξη αυτή ουσιαστικά προβλέπει ότι, όλες οι δαπάνες που έγιναν θεωρούνται νόμιμες, ανεξαρτήτως της ποσότητας και της ποιότητας των παραδοτέων, του χρόνου και του τρόπου καταβολής και γενικά, ανεξαρτήτως της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Το κυριότερο: θεωρούνται νόμιμες ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αυτός απαιτείται.
Συνεπώς:
Ό,τι έγινε, καλώς έγινε.
Ό,τι παραλήφθηκε, καλώς παραλήφθηκε.
Ό,τι πληρώθηκε, καλώς πληρώθηκε.
Όλα νόμιμα.
Κανένας έλεγχος.
Καμία ευθύνη.
Δεν ξέρω τι επιχειρείται.
Πάντως, καλή νομοθέτηση δεν το λες.
Ούτε διαφανή διαχείριση των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού.